Образование

Детска градина „Пролетна дъга“

Адрес: гр. Берковица, 3500

ул. „Тинтява“ 12

Тел. директор: Надя Кралева – 0879449719, 0953/88023

Тел. пом. директор: 0879449720

Тел. канцелария: 0879449721

E-mail: proletnadaga-berk@abv.bg web-сайт: https://www.dg-proletnadaga.com

Информация за учебното заведение:

PD1

Детска градина „Пролетна дъга” е любимо място на децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище.Изградена е мобилна образователна среда, отговаряща на потребностите на децата, даваща възможност за равен достъп и качествено образование и възпитание на всички.Благодарение на добрата материално техническа база, професионалната и отговорна работа на учителите и помощно-обслужващ персонал детската градина осигурява благоприятен психологически климат, така необходим за постигане целите на предучилищното възпитание и подготовка.PD2

От две години детската градина „Пролетна дъга” работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” с деца нуждаещи се от допълнително обучение по български език.През 2013г. детската градина спечели проект „Приятели на природата” към ПУДООС и придобитите материални активи ще бъдат използвани за формиране на позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата и изграждане у децата на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот.В подготвителните групи децата получават социална, познавателна и специална подготовка, необходима им за училищното обучение.PD3Учителките стимулират потенциала на всяко дете, като се базират на личния му опит и възможности, на неговите заложби и предпочитания.PD4

 

 

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.