Актуални Новини

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕН В БЕРКОВИЦА

На 3 октомври 2012 г. кметът на община Берковица Димитранка Каменова подписа  в Разплащателна агенция гр. София договор с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Строеж на Център за настаняване от семеен тип”. Финансовата помощ е в размер на 670 442 лева.  Проектът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът планира изграждането на център за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, както и в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия.  Общия бюджет  за този целеви прием, който продължи от 28 ноември 2011 до 26 юни 2012, е левовата равностойност на 8 788 483 евро. Той е достатъчен за финансирането на всички подадени 19 предложения на общини, които са одобрени.

Вашият коментар