Социални дейности

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

77

Адрес: гр. Берковица
ул. „Ашиклар” №7
E-mail: cnstberk@abv.bg
Телефон за връзка: 0878335627
Директор: Димитринка Иванова

1.Профил на социалната услуга -Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
2.Целева група – Деца от 3 до 18- годишна възраст, които:
• са останали без родителска грижа поради различни причини – починали родители; родители с психични или тежки заболявания;
• са от семейства, при които е налице липсата на социални умения за адекватно интегриране в обществото;
3.Капацитет: 13 деца;
4. Година на разкриване: Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица е разкрит от 19.04.2010г.със Заповед №РД 01-61/19.01.2010г. на Изпълнителния директор на АСП ;
5.Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Насочването за ползване на ЦНСТДБУ се извършва с направление или заповед на директора на Д“СП“ , издадени по реда на Закона за закрила на детето и нормативните актове за неговото прилагане.
Прекратяването на настаняването става на базата на доклад/предложение от ключовия социален работник до ДСП, в който се прави оценка на постигнатите резултати и възможността за прекратяване на настаняването в ЦНСТДБУ. Заповедта за прекратяване се издава от Директор Д“СП“.
6.Дейности за подкрепа, които се предоставят на децата настанени в ЦНСТДБУ гр. Берковица:
Социалната услуга от резидентен тип осигурява задоволяване на базисните потребности на децата, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:
• Здравни, образователни, социално включване, усвояване на умения за самостоятелен живот, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.
При осъществяване на дейностите в социалната услуга се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:
•пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор;
•запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
•недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
•развитие съобразно особеностите и желанията им;
•активно участие в обществения живот;
•информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
•достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; осигуряване на отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата, съобразена с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.;
•живот в среда, близка до семейната;