Актуални Новини

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА

jpeg

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА

Адрес: гр. Берковица, 3500
кв. Раковица, ул.“Първи май“
тел. 0899 54 07 59
e-mail: skc_berkovitsa@abv.bg
Директор: Теодора Генова

Целева група: Деца от 0 до 18 години и техните семейства.
Капацитет на услугата – 30 места;
Център за обществена подкрепа е разкрит от 01.04.2019г. със заповед № РД-01-0648/19.03.2019г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
Център за обществена подкрепа „Раковица“ е предназначен да осигури максимално широк кръг от услуги по превенция за предотвратяване на рискове, които биха довели до изоставяне на деца, както и до предоставяне на недобра грижа за деца /неглижиране на техните нужди/; превенция на насилието; превенция на отпадане от образователната система, както и работа по ранно включване в образователната система; работа и подкрепа за реинтеграция на деца; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; дейности по семейно планиране; подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; работа с непълнолетни майки и дейности по превенция на ранни бракове и бременност; стимулиране на ранното детско развитие; обучение на родители за повишаване на родителските им умения; стимулиране и подкрепа на младежи от групата на NEET`s /неучащи, неработещи, неквалифицирани/.
За тази цел екипът на ЦОП – „Раковица“ идентифицира и достигна до онези рискови групи в уязвимите общности, които на практика са останали извън обсега на други социални услуги, институции и звена.
УСЛУГАТА ПРЕДЛАГА:
• Социално, педагогическо, медицинско, психологическо, юридическо консултиране на деца и семейства в риск;
• Съпровождане до институции и услуги;
• Застъпничество и посредничество пред институции;
• Оценяване на родителски капацитет;
• Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла;
• Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
• Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
• Повишаване на родителските умения и подобряване на грижите за бебета и малки деца в уязвимите семейства;
• Реализиране на разработени програми според нуждите на ЦОП – „Раковица“ за деца и семейства в риск;
• Работа по намаляване на случаите на изоставяне на деца чрез мерки за първична превенция или при идентифициран реален риск от изоставяне;
• Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови и уязвими общности;
• Ограничаване на тенденцията към постоянно възпроизвеждане на рисковете за децата чрез мерки за мобилизация на общностния потенциал и стимулиране на общностното развитие;
• Стимулиране и изграждане на умения за самостоятелен живот;
• Провеждане на групови беседи, ателиета, срещи за придобиване на знания и умения;
• Дейности и подкрепа по семейно планиране и здравна помощ.