Актуални Новини

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – БЕРКОВИЦА

18056634_613886325468012_7351557844796781616_n

Адрес: гр. Берковица, 3500
ул. „Ашиклар“ №7,
тел.0953/80116, 0884029213
e-mail: cop_berk@abv.bg
Директор: Флора Първанова

Целева група: Деца от 0 до 18 години и техните семейства.
Капацитет на услугата – 50 места;
Със заповед №РД-01-218/14.02.2014г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане гр. София е открит Център за обществена подкрепа гр. Берковица, ул.“Ашиклар“ №7 с капацитет 30 потребители. Със Заповед РД01-0140/30.01.2018г. на АСП капацитетът на ЦОП е увеличен от 30 на 50 потребители.

Център за обществена подкрепа е предназначен за:
– деца и семейства с цел превенция насилието и отпадане от училище;
– семейно консултиране и подкрепа;
– превенция на изоставянето на деца и настаняването им в алтернативна грижа;
– подкрепа при реинтеграция на деца, настанени в институции;
– подкрепа и консултиране на семейства в общността;
– подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
– подкрепа и обучение на семейства в процеса на осиновяване;
– подкрепа на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
– превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или с риск от отпадане от училище и техните семейства;
– услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи в общността;
– обучение на кандидат- осиновители.;
По време на предоставянето на социални услуги, екипът на ЦОП работи за гарантиране на устойчивост на предоставяните услуги, с което дава своя принос за повишаване на благосъстоянието на децата и семействата им. Търси се цялостен подход към посрещане на нуждите на семействата, предоставят се качествени социални услуги в мултидисциплинарен екип, развива се мрежа за подкрепа, инвестира се в дългосрочна положителна промяна и преодоляване на житейски трудности.

Специалистите от ЦОП осъществяват работни срещи, с цел посредничество и съдействие пред различни институции, имащи отношение към социалните, здравните и други потребности на клиентите на ЦОП- ОЗД/ ДСП, училища, образователни медиатори, детски градини, МКБППМН, Детска педагогическа стая към РУ на МВР, кметове и кметски наместници, лекари и здравни медиатори.
Център за обществена подкрепа- Берковица осъществява своите услуги на територията на Община Берковица, Община Георги Дамяново, Община Вършец и селата, намиращи се в съответната община. Сформират се мобилни екипи, осъществяващи работа на терен.