Актуални Новини

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Център за обществена подкрепа (ЦОП) в община Берковица стартира дейност  от месец  март, 2014 г. Социалната услуга е нова за общината  и ще се развива като дейност, насочена към деца и семейства в риск. Основната цел на разкрития Център за обществена подкрепа е подпомагане на уязвими групи деца и семейства и подобряване качеството им на живот, чрез предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, превенция на насилието и отпадането им от училище, обучения и умения на деца в риск за самостоятелен живот, подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, подкрепа на приемни родители и осиновители. ЦОП  е с капацитет 30 места и персонал 6 души. Всички предоставяни в Центъра услуги са безплатни за гражданите на община Берковица.