Образование

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Адрес: гр. Берковица, 3500
ж. к. „Изгрев“, ЦДГ 5, тяло А
Тел. директор: Вероника Григорова – 0888732216
E-mail: info-1201014@edu.mon.bg

ЦПЛР-ЦРД, Берковица е създаден на 9.05.1990 г. с ПМС № 43/9.05.1990 г. като Център за работа с деца.
След влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от 1.08.2016 г. със Заповед №РД-15-527/05.10.2016 г. на Kмета на община Берковица е преобразуван като Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца по чл.49, ал.1, т.1. от ЗПУО за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
МИСИЯ
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – Берковица, осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуствата, науката, техниката, технологиите и спорта. Организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни и временни педагогически форми в рамките на учебната година и ваканциите.
Обучава децата и учениците съгласно учебни програми, в съответствие с нормативните изисквания на МОН. Предоставя безплатно обучение и учебна материална база. ЦРД като ЦПЛР е призван да се утвърждава и развива като високо уважавана и ценна територия на образователното пространство.

ВИЗИЯ
Организационни педагогически форми:
Групови – клубове, школи, отбори;
Масови – празници, прегледи, конкурси, изложби, състезания;
Индивидуални – работа с изявени деца;
Груповите форми са постоянно действащи през учебната година и временни – през учебната година и през ваканциите.
Направленията и профилите на организационните форми са следните:
1. Направление „Научно-познавателно и приложно-техническо”
2. Направление „Художествено творчество и изкуство”
3. Направление „Спорт”

ЦЕЛИ
Осмисляне свободното време, личностното развитие на децата;
Изграждане на нравствена, научно-познавателна, естетическа, физическа и здравна култура;
Развитие на творческото мислене и способности на учениците;

ЗАДАЧИ
Удовлетворяване потребностите и интересите на учениците;
Възпитаване на общочовешки добродетели – доброта, отзивчивост, толерантност, уважение, взаимопомощ;
Повишаване физическата дееспособност и укрепване здравето, развитие и усъвършенстване на спортните заложби.