Образование

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Адрес: гр. Берковица, 3500

ж. к. „Изгрев“, ЦДГ 5, тяло А

Тел. директор: Анета  Заркова – 0879215687, 0953/88036

E-mail: crd_berk@abv.bg

ЦПЛР-ЦРД, Берковица е създадено  на 9.05.1990г. с ПМС № 43/9.05.1990г
като  Център за работа с деца.
След влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от 1.08.2016г. със Заповед №РД-15-527/05.10.2016г. на Kмета на община Берковица е преобразуван като Център за подкрепа за личностно развитие-Център за работа с деца по чл.49,ал.1,т.1. от ЗПУО за развитие на интересите,способностите,компетентностите и изявите в областта на науките,технологиите,изкуствата и спорта.
I  МИСИЯ
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца- Берковица осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на изкуствата, науката, техниката, технологиите и спорта.
Организира цялостен учебно-възпитателен процес в постоянни и временни педагогически форми в рамките на учебната година и ваканциите.
Обучава децата и учениците съгласно учебни програми, в съответствие с нормативните изисквания на МОН.
Предоставя    безплатно обучение и учебна материална база.
ЦРД като ЦПЛР е призван да се утвърждава и развива като високо уважавана и ценна територия на образователното пространство.
II ВИЗИЯ
Организационни педагогически форми:
•Групови – клубове, школи, отбори
•Масови – празници, прегледи, конкурси, изложби, състезания
•Индивидуални – работа с изявени деца
Груповите форми са постоянно действащи през учебната година и временни – през учебната година и през ваканциите.
Направленията и профилите на организационните форми  са следните:
1.Направление „Научно-познавателно и приложно-техническо”
2.Направление „Художествено творчество и изкуство”
3.Направление „Спорт”
III ЦЕЛИ
•Осмисляне свободното време, личностното развитие на децата
•Изграждане на нравствена, научно-познавателна, естетическа, физическа и здравна култура
•Развитие на творческото мислене и способности на учениците
IV ЗАДАЧИ
•Удовлетворяване потребностите и интересите на учениците
•Възпитаване на общочовешки добродетели – доброта, отзивчивост, толерантност, уважение, взаимопомощ
•Повишаване физическата дееспособност и укрепване здравето, развитие и усъвършенстване на спортните заложби.