Образование

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Адрес: гр. Берковица, 3500
ул. „Ашиклар“ 22
Телефон на директор: Милкана Джонова – 0876794414,
Телефон канцелария: 0953/88064 и 0953/88063
e-mail: info-1202010@edu.mon.bg

От 1 август 2017 година със Заповед № РД 14 – 249 / 20.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката Помощно училище “Христо Ботев” – гр. Берковица, е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа „Христо Ботев“.
ЦСОП – Берковица има за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от висококвалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно-възпитателния процес с цел разчупване стереотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със СОП (специални образователни потребности). Насочването на ученици за обучение в ЦСОП се извършва от РЦПППО. Оформя се становище относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективност на учебно-възпитателния процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия- участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания. Учениците могат да бъдат на възраст от 5 до 18 години, с проблеми в развитието, интелектуална недостатъчност, синдром на Даун, детска церебрална парализа, епилепсия, аутизъм, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми. В ЦСОП може да се извършва и професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация. ЦСОП разполага с общежитие и самостоятелен ученически автобус – дарение от английска фондация.