Актуални Новини, Новини, Обяви

ЦНСТДБУ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ ПСИХОЛОГ“

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ГР.БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7

О Б Я В Я В А

На основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица ул. „Ашиклар“ №7  №14/21.02.2020г.и чл.91, ал.1 и ал.2от Кодекса на труда (КТ)

Конкурс за заемане на длъжността:

Психолог – 1 щатна бройка в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица.

 І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Изготвя психологическа оценка на потребителите на социалната услуга.
 2. Познава и прилага методиката, процедурите, правилниците и инструкциите за предлагане на социалната услуга.
 3. Осъществява психологична подкрепа на персонала с цел по-успешно адаптиране към потребителите на социалната услуга;
 4. Осигурява информация за  спецификата на индивидуалния план на всеки потребител;
 5. Оказва психологическа подкрепа и консултации на децата. Помага им за справяне с кризи (смърт, болест, суициди и други травматични събития);
 6. Вписва препоръки и предложения произтичащи от психологическото консултиране в индивидуалния план на потребителите.
 7. II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
 8. Носи отговорност за опазване личните данни, лична информация станала му известна при изпълнение на служебните задължения;
 9. Носи отговорност за съветите, които предоставя на потребителя с оглед опазване на живота и психичното му здраве;
 10. Носи отговорност за самостоятелно взетите решение по отношение на изпълнението на длъжностните задължения;

 

III. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Задълбочена базова и специализирана подготовка в областта на детската и възрастова психология,
 2. Знания за психологическото развитие на човека..
 3. Умения да оценява психологичното развитие и за идентифициране на силните и слабите страни, възможностите и проблемите на децата.
 4. Умения да оказва помощ на  деца .

 

 1. I ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: образование – бакалавър по психология.
 3. Опит в социална услуга за деца ще бъде смятан за предимство.
 4. Личностни качества – умения за общуване, съпричастност, съчувствие, търпение, отговорност, коректност, спазване на конфиденциалност.
 5. V. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 1. Да са български граждани;
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на лицата в центъра .
 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „ уволнение” по чл. 188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2 ,т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 4. Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

VІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 1. Конкурсът се провежда в 2 етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю.

 1. До участие в интервю не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Недопуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
 3. Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
 4. Интервюто съдържа въпроси свързани с нормативната уредба касаеща дейността на социалното заведение и основните функционални задължения на конкурсната длъжност. На всички кандидати се задават едни и същи въпроси.
 5. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
 6. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
 7. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
 • Комуникативност;
 • Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).;
 • Професионална компетентност.

VII. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. Заявление до Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр.Берковица ул. „Ашиклар“ №7, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 2. Документ за самоличност ( копие).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документ за завършена степен и специалност на висше образование ( копие).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).
 9. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 10. Документи за компютърна грамотност ,сертификати за преминати обучения за работа с деца (копия).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 • СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават на адрес: гр.Берковица, ул. „Ашиклар“ №7, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

 

Димитринка Иванова

Директор ЦНСТДБУ

Берковица