Актуални Новини

ЦНСТДУ – БЕРКОВИЦА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА СВОБОДНО ПОСЕЩЕНИЕ

ЦНСТДУ - БЕРКОВИЦА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА СВОБОДНО ПОСЕЩЕНИЕ_2ProektОбщина Берковица осъществи инициативата „Ден на отворените врати” в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, намиращ се на ул. „Проф. Александър Фол” №2, в рамките на проект „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в община Берковица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и цели да запознае общността с новата социална услуга, която се предоставя в община Берковица.

Центърът функционира от началото на годината като са осигурени са 12 работни места и в него се предоставя 24-часова грижа от семеен тип.
Персоналът се грижи за 12 деца и младежи с увреждания и осигурява среда близка до семейната, гарантираща тяхното физическо, емоционално и познавателно развитие.
На 29.06.2015 г. от 10 до 16 ч. Къщата беше отворена за приятели, съседи, близки и за всеки, който желае да се запознае отблизо с живота на потребителите и да изгради приятелски взаимоотношения с тях.
Бяха организирани арт-ателиета, игри и забавления, подпомагащи интегрирането и социалното включване на децата и младежите. Бяха отпечатани плакати и листовки, бяха изработени значки, които се раздаваха на посетителите, дошли да подкрепят потребителите. Къщата бе украсена с балони, а Заместник-кмета – Радослав Найденов подари дърво, което бе засадено в двора на ЦНСТДУ.
Децата искрено благодарят на всички, които дойдоха при тях!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – Инвестира във вашето бъдеще!