Актуални Новини, Новини, Обяви

ЦОП – ГР. БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 1 Щ. БР.

Лого Община Берковица

Основни функции:

1.Превенция на изоставянето на деца и лица в риск и настаняването им в институции. Разработване и изпълнени на информационни и подкрепящи програми.

2.Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общността. Работа по програми за позитивно родителство и за повишаване на родителския капацитет.

3.Превенция на рисково поведение на деца от общността и настанени в ЦНСТ/институции.

4. Подготовка и обучение в развиващи умения и за самостоятелен живот на деца, настанени в институции/ЦНСТ.

5.Координиране на действията на институциите в процеса на индивидуално планиране при крайните потребители чрез мултидисциплинарно и мултиинституционално сътрудничество.

6.Мобилна социална работа /услуги по осигуряване достъп до социални услуги/

7.Партнира с други институции и организации по проблеми, свързани със закрилата на детето;

Минималните изисквания за заемане на длъжността:


1. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“.
2. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност от професионално направление „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“.
3. Години професионален опит – с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.
4. Допълнителни изисквания – способност за работа с деца и техните семейства според техните специфики: бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с неприемливо поведение, осигуряване на подкрепа и усвояване на основни техники за полагане на грижи за деца в ежедневните дейности, добри комуникативни умения и умения за работа в екип, компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие (свободна форма).
2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация.
3. Автобиография.
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
5. Мотивационно писмо.

Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване в Център за обществена подкрепа – гр. Берковица, ул. „Ашиклар №7“, всеки делничен ден от 8:30 ч. до17.00 ч.
Лице за контакти: Флора Първанова – Директор ЦОП – тел: 0884029213

Срок за подаване на документите – 11.09.2023г.- 30.09.2023 г. включително.

Етапи на подбора:
1. Подбор по документи:
2. Събеседване с допуснатите кандидати;


След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.