Образование

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“

Адрес: гр. Берковица, ул. „Първи май“ 38

Тел. директор: Таня Йонова 0887264449

Тел. пом. директор: 0884246716

Тел. канцелария: 0953/81261

E-mail:  Iv_oy_berk@abv.bg

В училището обучението се осъществява изцяло на една смяна и с целодневна организация на учебния ден.  Обучението на учениците е от ПГ до VІІІ клас.

Училището гарантира равен достъп до качествено образование, прибиране и задържане на всички подлежащи на задължително обучение ученици

Училищният колектив работи за утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от ромски произход.

В училището се осигурява широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.