Актуални Новини

ЧЕТИРИ ПРОЕКТА ВНАСЯ ДНЕС ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Три  проекта ще внесе Община Берковица по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия и един проект по Красива България. Трансграничните проекти на Община Берковица са:

–          „Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез инвестиране в местни културно-исторически и природни обекти с национално значение и свързаната инфраструктура“ – тук Берковица е водеща община, а партньор е Община Блаце – Сърбия. Проектът е по приоритетна ос 1 – Устойчив туризъм. Бюджетът за двете общини е 584 000 евро. По проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на общински четвъртокласен път IV- 81 208 (Берковица-Вършец)-Клисурски манастир, уширение на пътя, с цел безопасност на движението, както и дейности, засилващи трансграничния ефект.

–          “Разработване и туристическа промоция на устойчива интегрирана трансгранична мрежа от образователни екологични пътеки в Стара планина („Мрежа от образователни екологични пътеки в Стара планина“). Община Берковица е партньор на Община Княжевац-Сърбия. По проекта се предвиждат екопътеки, туристически табели, реклама на туризма, брошури, обучения на хотелиери и ресторантьори и др.  Бюджетът на проекта за Община Берковица е около 40 000 евро.

–          „Музикални и кулинарни традиции на Балканите – МК Джаз“  – По проекта се предвиждат организиране на съвместни събития за промотиране на трансграничното природно и културно наследство, насърчаване на мултикултурализма, културния обмен и създаването на полезни контакти и връзки в областта на творческата индустрия с цел повишаване на културното многообразие; организиране на фестивали, изложби, културни инициативи и др.  Размерът на максималната финансова помощ на горе споменатия проект е  по Приоритетна ос 1. „Устойчив туризъм “, специфична цел 1.3. Мерки хора за хора е на стойност 150 000,00 евро (сто и петдесет хиляди евро). Водещ партньор в проектното  предложение е Nisville Foundation, дългогодишен организатор на Нишвилл Джаз Фестивал, a община Берковица, както и Гимназия „ Д-р Иван Панов“ са партньори.

 

Проектът на Община Берковица по  “Красива  България “ от програмата на Министерство на труда и социалната политика е „Текущ ремонт на покрив на ЦДГ „Васил Левски“, с. Бързия“. Общата му стойност е 42 237 лв. с ДДС като тук има 50 % съфинансиране.

С трансгранични проекти участва и НЧ „Иван Вазов-1872“ –Берковица и на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“.  Проектното предложение на берковското читалище е “Младежко динамично сътрудничество чрез културни полезни взаимодействия“. То е водещ партньор, а останалите партньори са Културен център Ниш и Куклен театър Ниш. Общата стойност на проекта е 465 000 евро. По проекта се предвижда доставка на оборудване т.е мобилна сцена, осветление, озвучаване, фолклорни носии и музикални инструменти, обмяна на опит между културните институции, съвместни мероприятия и организиране на детски фестивали.  Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица кандидатства с проект „Спортът е здраве, здравето е живот за младите хора и в България, и в Сърбия” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 2. Младежи, специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи в партньорство с училище от град Пирот, Република Сърбия; НПО от град Ниш, Република Сърбия и НПО „Рома – Берк”, град Берковица.