Актуални Новини, Новини

ЧИТАЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

На провелата се извънредна сесия на Общински съвет – Берковица  на 11.12.2020 година бе взето решение за освобождаване изцяло от заплащане на такса битови отпадъци /включваща събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/ читалищата в община Берковица за периода 2012 – 2020 година.

Отправените искания за освобождаване от такса битови отпадъци от читалищата в община Берковица са направени поради невъзможността за плащане на дължимите суми от бюджета на читалищата. Това дава възможност на читалищата на територията на община Берковица да кандидатстват към всеки управляващ орган, включително и към  „МИГ – Берковица и Годеч“ по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“. Мярката е отворена в момента и може да се кандидатства по нея до 11.01.2021 година.

Задълженията за ТБО от Народно читалище „Иван Вазов -1876“, гр. Берковица за ДЦ „Камбанка“ са разсрочени.

Общият размер на разходите за такса битови отпадъци на читалищата, а именно на Народно читалище „Иван Вазов – 1872” – гр. Берковица, Народно читалище „Развитие – 1927” – с. Боровци, Народно читалище „Иван Вазов – 1911” – с. Бързия, Народно читалище „Развитие – 1928” – с. Замфирово, Народно читалище „Съгласие – 1898” – с. Гаганица, Народно читалище „Христо Ботев – 2016” – с. Слатина, е 36 918,44 лв. и ще бъде за сметка на общинските приходи.