Актуални Новини

„ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“- ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 16.09.2016 година, кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписа договор по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проектът „Ще успеем заедно“ е на стойност 205 291 лева. Този проект е  предизвикателство, което дава възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители. Основните дейности по проекта са насочени към: допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход в детски градини извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в детските градини извън ромския квартал в гр. Берковица, в които се обучават интегрирано деца от етнически групи, насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Друга група дейности включва насърчаване участието на родителите във възпитателния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родителите от ромски семейства, които възпрепятстват децата си, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, от редовно посещаване на детска градина и др.

Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в община Берковица.