Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседание на 23 ноември 2023 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно обсъждане и утвърждаване наименованието, броя и поименния състав на постоянните комисии към Общински съвет – Берковица.
2.Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Берковица, считано от 13.11.2023 г.
3.Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението и продължителността на работното време на председателя на Общински съвет – Берковица, считано от 17.11.2023 г.
4.Докладна записка относно промяна на Решение № 25 в частта му в т. 2 от Протокол № 2 от 25.11.2019 г.
5.Докладна записка относно промяна на Решение № 1455 в частта му в т. 2 от Протокол № 70 от 26.05.2023 г.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица