Община Берковица

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Адрес: гр. Берковица, 3500
жк.“ Изгрев“, бивша сграда на ЦДГ №5
e-mail: dcdmu_berkovitsa@abv.bg
Управител: Валентин Христов
Телефонен номер: 0887522700

Дневен център за деца и младежи с увреждания е специализирана социална услуга на територията на град Берковица, която стартира като проект „ Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите- ЕТАП 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.
Капацитет: 30 места за дневна грижа и до 60 места за консултативни услуги
Центърът разполага с обновена сграда, с оборудвани помещения за специализираните дейности с децата и младежите (всекидневна занималня монтесори, салон за рехабилитация и лечебна физкултура, модерен асансьор, кухня и кухненски бокс, столова, психо-сензорна стая). За обедната почивка на децата има оборудвано спално помещение. Разполага с кабинети за различните специалисти. Центърът осигурява занимания с музикален терапевт, специалисти педагози, за децата с физически увреждания се предоставя специализирана услуга от рехабилитатор/кинезитерапевт. За децата с говорни проблеми, като щат от екипа на центъра има логопед, чийто услуги могат да бъдат използвани, както от дневните така и от почасовите потребители. Разполага и с психолог, който освен на потребителите, е на разположение и на родителите в подкрепа при отглеждане на децата и младежите в семейна среда.
От месец януари 2021г. в центъра се предлага качествена храна за децата и младежите от доставчик, избран по реда на закона за обществените поръчки от Община Берковица.
В помощ на семействата, чийто деца и младежи посещават центъра, от месец май 2021г. децата се приемат от домовете, където се връщат обратно след посещение в центъра със специализиран автобус, закупен със средства от проекта и предоставен от Община Берковица. Автобусът е оборудван със специализирани съоръжения за хора с увреждания, отговаря на всички европейски стандарти за безопасност и екологичност.
В социалната услуга работят 14 специалисти, всички избрани след специализиран подбор:
Управител, двама социални работника, медицинска сестра, рехабилитатор/кинезитерапевт, логопед, двама специални педагози, музикален терапевт, психолог, три детегледачки, шофьор.

За настаняване в центъра се приемат деца с увреждания след издаване на Предварителна оценка на потребностите след насочване от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ град Берковица.
За младежите следва да се подаде заявление в Община Берковица, където ще бъдат насочени към Дневен център за деца и младежи с увреждания с Предварителна оценка на потребностите.
Има разработена методика за опазване на живота и здравето на потребителите, както и вътрешни правила за дейността на центъра.
Създавайки новата социална услуга ще се постигнат целите за подкрепа на семейства с деца и младежи с увреждания, като след третата година от създаването да може центърът да бъде делегирана от държавата дейност.