Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

111О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0246/07 януари 2016 г.

 ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица, свиквам извънредно заседание на 08 януари 2016г. /петък/ от 16.30 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при  Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Докладна, относно участие на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Берковица в проект „Спортът е здраве, здравето е живот за младите хора и в България, и в Сърбия” по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 2. Младежи, специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи в партньорство с училище от град Пирот, Република Сърбия; НПО от град Ниш, Република Сърбия и НПО „Рома – Берк”, град Берковица.

 

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица