Социални дейности

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

22Адрес: 3500 гр.Берковица,
ул.”Стефан Стамболов”№34 А
Директор: Михаела Маринова
Тел: 0882019642; e-mail: cnstvhui@abv.bg

1.Профил на социалната услуга: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е специализирана социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата дейност.
2. Целева група : Пълнолетни мъже с умерена умствена изостаналост;
3.Капацитет: 8 потребители;
4.Година на разкриване: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е открито на 26.09.2007г. със Заповед №389/13.04.2007г. на АСП;
5. Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Насочването за ползване на специализираната социална услуга се извършва по желание на лицето, което то може да заяви в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително електронен път.
Отговарящите на изискванията, според профила на социалната услуга, се настаняват в ЗЖ с изготвената от Дирекция „Социално подпомагане“ предварителна оценка на потребностите от социални услуги /направление/.
-Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в защитено жилище, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;
-Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;
– В специализираната социална услуга се изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. За задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история и необходими превантивни мерки.
– Начинът на прекратяване ползването на социалната услуга е регламентиран в договора за социални услуги (напр. с подаване на писмена молба от лицето/законния му представител и др.)
6.Социални услуги, които се предоставят в ЗЖЛУИ:
ЗЖЛУИ е социална услуга, насочена към пълнолетни лица с увреждания, които нямат нужда от 24 часово обслужване. На ползвателите на социалната услуга е предоставена възможност да изготвят сами ежедневното си меню за хранене, приготвянето на храната е с минимална подкрепа от страна на персонала, даване на съвети и минимален контрол в ежедневните и здравните потребности, както и на потребностите от организация на свободно време и лични контакти.
Ползването на услугата дава шанс на роднините да посещават своите близки, при възможност да контактуват с тях .
Има осигурено:
•Двадесет и четири часово подпомагане;
•Трудотерапевтична дейност;
•Организация на свободно време и лични контакти;
•Индивидуална програма;
•Организиран транспорт;