Актуални Новини

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛА И СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Докладите са от наскоро проведени изследвания на бизнес потенциала и на състоянието на пазара на труда в трансграничния регион България-Сърбия, както и разработената възоснова на изследванията маркетингова стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на региона. Материалите са част от дейностите по проект „В търсене на икономическо съживяване и развитие: Подготовка за съвместна промоция на бизнес потенциала на трансграничния регион”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия, CCI Number 2007CB16IPO006.

Анализът на състоянието и ресурсите в региона показва възможности за развитие в различни посоки. Плодородните почви и умерения климат благоприятстват развитието на земеделието и животновъдството. Близостта до огромен обем суровини благоприятства развитието на добивната и преработвателната промишленост, които и в момента заемат водеща позиция в икономиката на региона. Като основен отрасъл с най-голям и все още неоползотворен потенциал за икономическо съживяване, осигуряване на заетост и дългосрочно устойчиво развитие на региона бе идентифициран туризма във всичките му форми – познавателен, научен, еко, селски, религиозен, но най-вече здравния и рекреативен туризъм.

Събраните данни и направените анализи показват голям нереализиран бизнес потенциал, както и потребност от стартиране на координирани действия и приемане на визия за развитието на региона като цяло, която да включва и планове за квалификация и преквалификация на работната сила. 

Анализите показват още, че регионът би извлякъл голяма полза от обединяване на ресурсите му и предлагането му като обща туристическа и инвестиционна дестинация. В тази връзка бе разработена маркетингова и комуникационна стратегия за популяризиране на бизнес потенциала на трансграничния регион България – Сърбия. Стратегията съдържа интересни предложения и подходи, които могат да бъдат от полза както за бизнеса и местните власти в региона, така и за потенциални инвеститори извън него.

Непростимо е район с подобен потенциал и възможности за развитие да продължава да бъде най-бедния в ЕС. За да бъде оползотворен потенциала на региона е необходима силна политическа воля, отговорност и висока степен на кооперативност от страна на местната власт и представителите на централната власт в региона, без значение на тяхната политическа принадлежност.

Сътрудничеството между администрация, бизнес, неправителствени организации и научни центрове е от ключово значение за успеха на това начинание, затова искрено вярваме, че като представители на местната власт в региона ще намерите полезни идеи в изготвените в рамките на проекта материали. Ще се радваме на обратна връзка от Ваша страна – всякакви коментари, идеи и предложения са добре дошли.

Материалите са достъпни на Интернет страницата на проекта: https://cbc-revival.eu/?page_id=38