АКТУАЛНО

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 Обява за прием на проектни предложения

по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,

финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

 1. Наименование на процедурата: № BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч: 2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Целта на процедура № BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура е:

 • Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ до услуги: културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;
 • Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.
 1. Допустими кандидати:

За подпомагане по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктуракъм стратегията на МИГ-Берковица и Годеч могат да кандидатстват:

 • Общини Берковица и Годеч – за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот.
 1. Допустими дейности:

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, включващи инвестиции в:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към тях;
 • Изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, включително роми;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
 • Изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.
 1. Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустими разходи са:

 • Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество;
 • Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.
 • Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 1. Период на прием:

Настоящата процедура № BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с два /2/ срока за кандидатстване, посочени в Условия за кандидатстване Раздел 25. Краен срок за подаване на проектните предложения.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в следните срокове:

Първи срок на кандидатстване с: начало 01.07.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 30.08.2019 г.

Втори срок на кандидатстване с: начало 04.11.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 06.01.2020 г.

 1. Бюджет на приема:

Общият размер на разполагаемия бюджет за първия срок за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 241 687.01 лева (двеста четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седем лв. и 01 ст.)

Общият размер на разполагаемия бюджет за втория срок за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е остатъкът на средства от първия срок за кандидатстване по процедурата.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 7 500,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лева

 

 • Минимален размер на проекта: 10 000,00 лева
 • Максимален размер на проекта: 150 000,00 лева

Интензитет на помощта

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране е до 75%.

 1. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:
Критерии за оценка Точки
Проектът да предлага инвестиции, включващи не по-малко от два вида допустими дейности 20
Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени площи и/или осветление и/или спортни съоръжения 10
Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо население над 500 души 20
Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен проект или идеен проект според категорията строеж 5
Проектът въвежда иновативни технологии или включва инвестиции с екологичен ефект 10
В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни лица 20
Проектът е представен от неправителствена организация, читалище 15

Проекти, получили по малко от 30 точки се отхвърлят.

 

 1. Лица за контакт:

Латинка Симова – Изпълнителен директор – 0884 415 261

Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203

Петя Борисова – Експерт – 0882 524 339

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни на:

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет. 3, офис 305;
 • изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 80/30.05.2019 г. за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктураот Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т. 4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (36) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (7) Образование (41) Община Берковица (416) Общинска администрация-Берковица (52) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (74) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.