Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА

00011

Община Берковица спечели проект на стойност 1 300 000 лв. за подобряване на образователната инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020. Проектът цели подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане, осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих и предоставяне на съвременни условия, което ще допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация.

Проектът предвижда закупуване на оборудване за провеждане на учебни практики и повишаване на уменията и компетентностите на учениците, както и внедряването на всички задължителни ЕСМ от енергийното обследване и постигане на енергиен клас B на сградата. С изпълнение на проекта ще се внедрят следните ЕСМ: смяна дървена дограма с алуминиева дограма, топлинна изолация на външни стени, топлинна изолация на покрив, ремонт осветителна инсталация и ремонт отоплителна инсталация, подмяна котел с нов.

Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.