АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122

logo EU_BGПроект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община downloadБерковица ” договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността”

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Вътрешни правила за дейността на управление на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на Община Берковица и Заповед №РД-15-676/10.11.2014 г. и във връзка с изпълнението на проект „Ново начало – разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица “, Договор номер BG051PO001-5.2.12-0069-С0001

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за свободни работни места в Център за настаняване от семеен тип в град Берковица

I. Изисквания за заемане на длъжностите, както слeдва:

1. Ръководител – ½ работно място
1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява функционирането на социалната услуга от името на общината. Ръководителят е пряко подчинен на кмета на община Берковица. Задълженията са свързани с планиране, организиране, ръководене и реализиране на държавната политика в цялостната административно-управленска и финансова дейност на ЦНСТ съгласно стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания и единните разходни стандарти за предоставяне на социалните услуги. Ръководителят представлява ЦНСТ пред организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на деца и младежи с увреждания, извеждани от специализирани институции в ЦНСТ. Обезпечава ежедневна подкрепа в среда, близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности и на образователни, здравни, и др. потребности, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход. Организира индивидуални и групови занимания. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите.
1.2. Изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование, степен магистър или бакалавър;
– професионално направление: социални или хуманитарни дейности; специалности – “Социални дейности, “Социална педагогика”, “Специална педагогика”, Социален мениджмънт”

– професионален опит: минимум 5 (пет) години професионален опит в сферата на социалните услуги и не по-малко от 3 (три) години управленски опит в сферата на социалните услуги за деца или лица с увреждания;
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
– добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: компютърна грамотност- MS Office, Internet; умения и нагласи за работа с деца с увреждания, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции. Познаване на системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги.

2. Социален работник – 1 работно място
2.1. Кратко описание на длъжността: Осъществява дейностите по социална работа в грижата за потребителите в ЦНСТ; Координира работата по случай в ЦНСТ в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, ДСП, доставчика на социалната услуга, детето / лицето/ и неговото семейство; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки Координира изготвянето на специализирана оценка и организира разработването на плана за грижа; води досиетата и документацията на потребителите.
2.2. Изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование, степен бакалавър;
– професионално направление: социални или хуманитарни дейности; специалности “Социални дейности”, „Социална педагогика”, “Специална педагогика” или други със социална насоченост
– професионален опит: 3 години
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
– добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; Умения и нагласи за работа с деца с увреждания, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции. Познаване на системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги.

3. Медицинска сестра – ½ работно място
3.1. Кратко описание на длъжността: Оказва първични здравни грижи на потребителите в ЦНСТ. Провежда и подпомага провеждането от други членове на екипа на медицински манипулации за потребителите в услугата. Участва в ежедневната грижа за потребителите.
3.2. Изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: висше образование – степен бакалавър, полувисше, с професионална квалификация „медицинска сестра”или „фелдшер”

– професионално направление: „медицинска сестра” или „фелдшер”;
– професионален опит: не се изисква, но професионалният опит е предимство. Допълнително предимство носи специфичен професионален опит за работа с деца/младежи с увреждания.
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
– добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; Умения и нагласи за работа с деца/младежи с физически и интелектуални увреждания.

4. Детегледачи – 8 работни места
4.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява денонощна 24 часова грижа, като работи на смени; Основните функции са свързани с ежедневните грижи за потребителите – придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и помещения, пране и гладене на дрехи и спално бельо, подреждане на гардероб и др. Всеки детегледач може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си и/или съобразно други утвърдени инструкции и методики за работа с деца/младежи с увреждания.
4.2. Изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: средно образование;
– професионално направление: не се изисква;
– професионален опит: не се изисква, но професионалният опит в сферата на социалните услуги за деца с увреждания ще се счита за предимство.
– специални изисквания:
– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
– добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип; Умения и нагласи за работа с деца/младежи с физически и интелектуални увреждания.

5. Техническа поддръжка – ½ работно място
5.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява техническата поддръжка на услугата. Участва в ежедневната грижа за потребителите.
5.2. Изисквания за заемане на длъжността:
– образователно-квалификационна степен: средно-техническо образование;
– професионално направление: не се изисква;
– професионален опит: не се изисква; умения, свързани с поддръжка на сгради се счита за предимство.
– специални изисквания:

– да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред;
– да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
– добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.
– допълнителни изисквания: свидетелство за управление на МПС, категория “В”;
Да притежава отговорност, комуникативност и организираност; Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип.

Кандидатите трябва да имат мотивация за работа в специфична среда с деца с физически и психически увреждания, отглеждани в институции в България, която гарантира тяхното физическо, емоционално и познавателно развитие и равен шанс за социално включване.

II. Начин на провеждане на конкурса:
1. Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1.1 Заявление – по образец – кандидатите могат да получат в стая 209 на Общинска администрация-Берковица и от сайта на общината.
1.2 Автобиография – по образец – кандидатите могат да получат в стая 209 на Общинска администрация-Берковица и от сайта на общината.
1.3 Мотивационно писмо за заемане на конкретната длъжност;
1.4 Ксерокопие на диплома за завършено образование и допълнителни квалификации;
1.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка или друг документ удостоверяващ прослужено време/.
1.6 Свидетелство за съдимост
1.7 Медицинско свидетелство – оригинал
1.8 Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет по повод психично заболяване
1.9 Декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответен ред от правото за заема определената длъжност, че няма наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако уволнението не е отмеено като незаконно по съответния ред – по образец – кандидатите могат да получат в стая 209 на Общинска администрация-Берковица и от сайта на общината

IV. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:
Документите за участие в конкурса се приемат в запечатан плик в Център за услуги и информация на гражданите в Община Берковица – партерен етаж. Краен срок за подаване: 12.12.2014 г.
Длъжностните характеристики за обявените позиции и документите по образец са на разположение на кандидатите и се намират при Мая Каменова – мл. експерт «Социални и хуманитарни дейности» в Община Берковица, ет.2, стая 209, както и на сайта на общината.

V. Разглеждане на документите на кандидатите ще се проведе на 13.12.2014 г. от 10.00 ч.
Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на таблото за обяви и съобщение в сградата на Община Берковица и на сайта на общината – www.berkovitsa.bg в тридневен срок от датата на разглеждане на документите, а на недопуснатите се съобщава писмено.

VI. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
Кмет на Община Берковица

 Декларация

Заявление

CV

Длъжностни характеристики

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Инвестира във вашето бъдеще!                   

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
"Йордан Радичков" (4) covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (255) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (9) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (4) заповед (7) заповеди на кмета (23) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.