АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  28 февруари  2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

27 февруари 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2408(3) относно отчет за дейността на „Обредни дейности-Берковица“ ЕООД през 2018г. Проблеми, мерки и насоки за оптимизиране дейността на дружеството през 2019г., както и годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

2.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2463 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Център за обществена подкрепа в гр. Берковица на употребяван лек автомобил, марка Kia, модел Carans, който е собственост на община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2464 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица на фабрично нова специализирана мултифункционална машина за събиране на биоразградими отпадъци, марка VITRA;

6.Докладна РД-92-00-2473 относно предоставяне под наем на помещения, състоящи се от стая и коридор, намиращи на първия етаж в тяло Б на бивша ЦДГ №5 в ж.к. Изгрев, гр. Берковица и представляващи частна общинска собственост;

7.Докладна РД-92-00-2474 относно извършване на непарична вноска /апорт/ на недвижими имоти, сгради и самостоятелни обекти в сграда – частна общинска собственост в капитала на „Общински пазар 99“ ЕООД, при ред и условия предвидени в закона;

8.Докладна РД-92-00-2480 относно актуализиране на продажните цени на дървесина (дърва за огрев), добита при почистване на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ниви, ливади, пасища и мери), отдадени под наем;

9.Докладна РД-92-00-2487 относно предоставяне на вещи общинска собственост за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица;

10.Докладна РД-92-00-2488 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ОбМ „Комунални дейности“ гр. Берковица;

11.Докладна РД-92-00-2489 относно промяна границите на съответните имоти чрез извършване на разпоредителна сделка като към УПИ ІІІ, кв. 10 по плана на град Берковица, ПИ 03928.510.24 по кадастралната карта на град Берковица да се придадат 21 кв.м. от север и 39 кв.м. от юг или общо 60 кв.м., чрез продажба частта на общината по пазарни цени;

12.Докладна РД-92-00-2490 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.10 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Крайречна;

13.Докладна РД-92-00-2491 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.332 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 20-20а;

14.Докладна РД-92-00-2492 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.1007 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /земеделска/;

15.Докладна РД-92-00-2494 относно предложение за прекратяване на дейността на КОМ 2016 АД и откриване на производство по ликвидация и заличаване на дружеството;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 27 февруари 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2465 относно доклад на „Музеен комплекс – Берковица“;

2.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2462 относно финансова подкрепа на международен турнир по спонтни танци „International Dance CUP – МONTANA OPEN 2019”;

5.Докладна РД-92-00-2475 относно приемане за сведение Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2018 г.;

6.Докладна РД-92-00-2476 относно използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

7.Докладна РД-92-00-2482 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица за 2019 г.;

8.Докладна РД-92-00-2484 относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по за планираните дейности и разходи за 2019 г. на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите мастно развитие“;

9.Докладна РД-92-00-2493 относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в село Бързия през 2019 г.;

10.Заявление РД-92-00-2454 от Димитър Димитров, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2460 от Васил Гяцов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-2468 от Нели Петкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-2469 от Николай Младенов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-2479 от Даринка Иванова, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-2481 от Ангел Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-2485 от Емилия Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

26 февруари 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

3.Докладна РД-92-00-2453 относно приемане за сведение Отчет за изпълнение на мандатната програма на кмета на община Берковица през 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2467 относно приемане Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите по интеграционна политика в община Берковица през 2018 година;

5.Докладна РД-92-00-2494 относно предложение за прекратяване на дейността на КОМ 2016 АД и откриване на производство по ликвидация и заличаване на дружеството;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

27 февруари 2019 г. /сряда/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

3.Докладна РД-92-00-2470 относно отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на община Берковица за 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2471 относно Програма за развитие на туризма в община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-2480 относно актуализиране на продажните цени на дървесина (дърва за огрев), добита при почистване на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ниви, ливади, пасища и мери), отдадени под наем;

6.Докладна РД-92-00-2488 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ОбМ „Комунални дейности“ гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-2492 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.1007 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /земеделска/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

26 февруари 2019 г. /вторник/  –  15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

3.Докладна РД-92-00-2478 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“;

4.Докладна РД-92-00-2487 относно предоставяне на вещи общинска собственост за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица;

5.Заявление РД-92-00-2454 от Димитър Димитров, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-2460 от Васил Гяцов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-2468 от Нели Петкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-2469 от Николай Младенов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2479 от Даринка Иванова, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-2481 от Ангел Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2485 от Емилия Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      27 февруари 2019 г. /сряда/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2465 относно доклад на „Музеен комплекс – Берковица“;

2.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2462 относно финансова подкрепа на международен турнир по спонтни танци „International Dance CUP – МONTANA OPEN 2019”;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

26 февруари 2019 г. /вторник/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

3.Докладна РД-92-00-2496 относно процедиране на ПУП за довеждаща инфраструктура до обект: Трошачно-миялно-сортировъчна инсталация“ в землището на с. Боровци;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

27 февруари 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2495 относно отмяна на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица и приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2477 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 1 юли 2018 година до 31 декември 2018 година;

3.Докладна РД-92-00-2478 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“;

 

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-167 (3) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (336) Общинска администрация-Берковица (27) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (61) основни училища (8) отдел строителство (16) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА На основание Заповед на кмета на Община Берковица РД№15- 179/22.03.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Социални услуги
Актуални Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.03.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе обществено обсъждане на Предложение за планиране на

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.