Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общинска Администрация – Берковица

ОБЯВЯВА

На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-545/23.08.2013година, на основание  Решение № 675 от Протокол № 28/09.08.2013 год. на Общински съвет-Берковица,чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2,т.1 от Наредбата за реда  за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества,обявявам конкурс за длъжността Управител на „Обредни дейности Берковица” ЕООД гр.Берковица.

         Кандидатите следва да отговорят на следните изисквания:

  1. Да имат образователна степен –  бакалавър или магистър
  2. Да имат общ трудов стаж минимум 3 години.
  3. Професионолно направление: икономически науки, мениджмънт, стопанско управление.
  4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да не са лишавани от право да заемат материално-отчетническа длъжност.
  5. Да притежават управленчески опит и умения за работа в екип.

      Конкурсът ще се проведе съгласно изискванията по процедура на чл.22 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества   от  комисия назначена със заповед на Кмета на Община Берковица.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ

2.ДИПЛОМ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

3.ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕРЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ

4.АВТОБИОГРАФИЯ

5.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

6.МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО

7.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД.  /Програмата се представя след извършване на предварителен подбор по подадените документи  на кандидатите с обявените изисквания./

         Документи за участие се приемат в срок до 12.09.2013г. до17.00ч.  в стая № 117 на Общинска администрация-Берковица, заявлението и документите се представят в запечатан плик, върху който се изписват името на кандидата  и дружеството, за което кандидатства.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА