АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ “ДЕТЕГЛЕДАЧ” В ЦНСТДБУ

Лого Община Берковица

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

ГР. БЕРКОВИЦА УЛ. „АШИКЛАР“ №7

ОБЯВЯВА

На основание Заповед на Директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Берковица ул. „Ашиклар“ №7 №55/03.08.2023 г. и чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) , е открита процедура за:
ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Детегледач – 1 щатна бройка в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – ФУНКЦИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Да спазва етично поведение по време на общуване с децата и изисквания за възпитание за съответната възраст.
• Да спазва всички правила и процедури в ЦНСТДБУ;
• Придружава децата на летен отдих, при участие в спортни мероприятия, различни проекти за развитие, насърчава ги да участват в проекти,извънкласни занимания;
• Спазва Етичен кодекс за работа с деца.
• Съхранява професионална тайна като не разпространява лична информация за детето, станала му известна при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето;
• Да не нарушава правата на детето,да не накърнява неговото достойнство, както и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху неговата личност.
• Да комуникира с всички институции на местно ниво, свързани с грижата за децата-училищни власти,социални служби,инспектор ДПС, МКБППМН към Община Берковица.
• Да работи по ежемесечен график, утвърден от директора на ЦНСТДБУ/полага нощен труд/
Носи пряка отговорност за живота и здравето на настанените деца по време на дежурство.

По време на дежурство:
• Ежедневно да организира храненето и дневния режим на децата;
• Ежедневно да организира групови и индивидуални занимания с децата;
• Ежедневно да организира поддържането на личната хигиена на децата както и хигиената на личното им пространство;
• Да извършва ежедневна дезинфекция на повърхностите, да попълва чек лист, който ежедневно да се предава на социалния работник;
• Да се грижи за болни деца, като осигурява консултация с лекар при нужда;
• Да осъществява по точното предписание от ОПЛ приема на предписаните лекарства на болни деца с час и подпис, да не се дават лекарства без лекарско предписание;
• При възникнала нужда да оказва спешна долекарска помощ;
• Да записва в рапортната книга всичко, което се е случило по време на дежурството;
• Да информира незабавно директора за възникнал инцидент или бягство на дете;
• Да проверява и записва в специална книга присъствието и отсъствието на децата;
• Да следи за спазване на дневният режим на децата, излизанията на дете от ЦНСТДБУ да бъде съобразено с възрастовите изискванията в Закона за закрила на детето. При напускане на центъра дежурния детегледач преценява, има ли риск и ако няма такъв да договори с детето място на пребиваване и час на връщане и прибиране и да му разреши като напише бележка;
• Да не допуска нерегламентирани контакти с външни лица на територията на ЦНСТДБУ без разрешение от директора;
• Стриктно да се спазва пропускателния режим и да се записват всички посетители;
• Да осигурява време и условия за спокоен сън на децата, съобразно тяхната възраст;
• Подпомага разрешава и предотвратява на конфликти между децата;
• Да провежда групова и индивидуална работа за развитие на социални умения за превенция на рисковете за изграждане на умение за справяне с различни форми на насилие;
• Да не напуска територията на ЦНСТДБУ и да не оставя децата без надзор;
• Да провежда индивидуални и групови занимания с децата;
• Извършва ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на спалните помещения и общите помещения на първия и втория етаж и санитарните възли в ЦНСТДБУ Берковица и пералното помещение и всички помещения на приземния етаж;
• Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на съответните длъжностни лица;
• Изхвърля събраните отпадъци до определените за събиране на сметта места, като съблюдава те да не бъдат разпилявани;
• Проверява състоянието на спалните помещения за включени нагревателни електроуреди или кранове за вода, които са в състояние да причинят пожари и наводнения;
• Периодично измива прозорците в спалните помещения, и коридорите и приземния етаж;
• Ежедневно забърсва прах и извършва дезинфекция;
• Пере спалното бельо и дрехите на децата. Простира, глади и сгъва чистите дрехи;
• Поставя пердета и се грижи за естетическия вид на всички помещения;
• Ежедневно проверява децата за паразити и при установяване на такива ги обезпаразитява;
• Подържа и повишава системно професионалната си квалификация;
• Носи отговорност за собствената си безопасност, както и за тази на децата, които могат да пострадат от неговите действия и бездействия;
• Отговаря за стопанисването и правилната употреба на предоставените материали ,технически средства и недвижима собственост;
• Да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява служебните си задължения;
При възложено менторство:
• Запознава се подробно със случая на детето и приема му;
• Осъществява наблюдение и прави интервю с детето;
• Запознава детето по достъпен и разбираем начин с правилата в ЦНСТДБУ;
• Работи за осъществяване на дейностите по утвърден индивидуален план за грижа;
• Контролира външния вид и личната хигиена на децата: прическа, нокти, паразити;
• Периодично осигурява на поверените му деца учебни помагала и хигиенни материали;
• Осъществява контрол при съхранението на учебниците и учебните помагала;
• Организира и реализира посещенията на поверените му деца на публични места – сладкарници, заведения за хранене, детски площадки и културни институции, личен лекар;
• Напомня правилата за движение по пътищата;
• Проверява бележници, набавя учебници, учебни помагала и следи за правилното им съхранение;
• Провежда индивидуални разговори с децата /менторски разговори/ за проблеми, успехи и вълнения;
• Обяснява и коментира функциите на институциите в рамките на своята компетентност;
• Осигурява непрекъснат контрол върху присъствието в училище, изписванията провежда разговори с класен ръководител, преподаватели и персонал за успеха и дисциплината в училище;
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи от директора свързани с дейността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОРА:
• Заявление до директора на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” – гр. Берковица ул. „Ашиклар“ №7, с професионални мотиви за заемане на длъжността;
• Документ за самоличност;
• Професионална автобиография;
• Документ за завършено образование (средно);
• Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия);
• Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
• Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
• Свидетелство за съдимост в срок на валидност;
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване:
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.
Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се подават на адрес: гр. Берковица, ул. „Ашиклар“ №7, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

важна информация
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на жителите на община Берковица.Уведомяваме Ви, че на 17.11.2023 година от 11.00 до 11.30 часа ще се проведат

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица изказва благодарност на доброволците, които със собствени сили, средства и техника се бориха с обилния снеговалеж и осигуриха

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (647) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.