Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: НАДЯ ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление  изх. № УОСГ-94-00-3935/5/ от 27.10.2023г. видно от известие за доставяне ИД РS 3500 005DBC U на Български пощи; ДИМИТРИНКА ЦВЕТКОВА с адрес: ГР. БЕРКОВИЦА, не е потърсила обявление изх. № УОСГ-94-00-3935/5/ от 27.10.2023г. видно от известие за доставяне ИД РS 3500 005DBE W на Български пощи, 

СЪОБЩАВА,

че в Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица е изработен и изложен за проучване  Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.47.12 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица  с промяна предназначение и преотреждане ,,За вилна сграда, ОО дейности“.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.