Актуални Новини, Новини

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 4. ОУ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“, ГР. БЕРКОВИЦА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица, съвместно  с РУ на МВР – Берковица и Общински съвет по наркотични вещества – град Монтана (ОСНВ), проведоха на 07.10.2020 година социалнопревантивна дейност с учениците от 6 и 7 клас в 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ – град Берковица, чиято цел бе превенция на употребата на наркотични вещества.

Гостите от ОСНВ, Мая Димитрова и Диана Любенова, запознаха присъстващите с видовете зависимости и негативното им влияние върху човешкия организъм чрез презентация на тема „Психоактивните вещества“, след което пред участниците в мероприятието бе представен филмът „Марихуана“.

С голям интерес учениците наблюдаваха и презентацията „Зависим-независим“, която бе особено въздействаща за тях и представи двете страни на употребата и неупотреба на наркотични вещества.

На подрастващите бе дадена възможност да задават въпроси и да участват активно с мнения и коментари по време на презентациите.

Всички присъстващи на събитието получиха материали и брошури, свързани с превенция срещу употребата на упойващи вещества.