Актуални Новини, Новини

ПРОЕКТ „ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 1.ОУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

лого

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА
гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” № 1
e-mail – n.vaptsarov@1ou-berk.com

ВЪВЕЖДАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА“

На 15.03.2022 г. в 1.ОУ,,Н. Й. Вапцаров‘‘ – Берковица, ще се проведе Регионална информационна среща, целяща повишаване на осведомеността, иницииране на мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, обществени, икономически, екологични. Въпросите, които много хора си поставят, са свързани с това къде са възможностите за смислена човешка реакция и къде са възможностите за реакции на общностите, местните власти, държавните институции.

Повечето от проблемите за справяне с климатичните промени имат наднационален характер и изискват и наднационални решения. Но са свързани и с реални поведения на хората или общностите. Проблемите са трудни, решенията – нееднозначни. Но ангажираните с образованието възрастни сме длъжни да говорим открито с учениците и да можем да им даваме рамки и инструменти, чрез които да осмислят своето поведение, да предприемат действия. По този начин се надяваме да помагаме на младите хора да намерят отговор на големите въпроси, които ги вълнуват за себе си, отношенията с другите и света през призмата за справянето с климатичните промени.

Работата по проекта „Променяме се с климата“ е свързана със създаване на образователни ресурси, насочени към подпомагане на учителите да прилагат разпоредбите на Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, изграждайки мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата.

С провеждане на първата среща по проекта „Променяме се с климата“ имаме желанието да предизвикаме дискусии за проблемите, свързани с климатичните промени на местно равнище и да набележим мерки, които могат да се предприемат от местните общности и власти.

 Целим:

 • Предоставяне на подробна информация относно характера и целите на проекта, планираните дейности и очакваните резултати;
 • Запознаване с местните проблеми, свързани с изменението на климата и очертаване на местните предизвикателства;
 • Обсъждане на предложения от страна на участниците за надграждане на определени дейности;
 • Търсене на допълнителни възможности за предоставяне на институционална, логистична и финансова помощ за бъдещите регионални кампании и училищни проекти от страна на местните власт и бизнес;
 • Постигане на повишена информираност на партньорите относно Плана за действие, графика за неговото изпълнение, правилата и изискванията, свързани с организирането, провеждането, отчитането и популяризирането на резултатите от проекта.

 Възможни сфери от местен интерес, свързани с измененията в климата са:

 1. Човешко здраве.
 2. Околна среда (биоразнообразие, води, гори).
 3. Икономически дейности (селско стопанство, промишленост, транспорт, енергетика, туризъм, услуги за фирми и граждани).
 4. Градска среда (инфраструктура, свлачища, срутища и др.).
 5. Наблюдавани екстремни природни явления (наводнения, бури, пожари, горещи/студени вълни и др.).

Ще поканим представители на:

 • местната власт;
 • бизнеса;
 • граждански организации;
 • образователни институции;
 • РУО и РИОСВ;
 • медии;
 • граждани и общественици, които имат отношение и/или разполагат с подходяща информация по посочените теми.