Актуални Новини

СЕСИЯ

С  П  И  С  Ъ  К                          

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на  12 април 2013 г. 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  11 април 2013 г. /четвъртък  – 15.00часа 

1. Докладна РД-92-00-870(1), относно Отчет за дейността, финансовите разултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

 

 2. Докладна РД-92-00-853, относно определяне на минимална цена под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2013/2014 година;

3. Докладна РД-92-00-860, относно приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за 2013 година;

4. Докладна РД-92-00-863, относно обсъждане и одобряване на Общински съвет Берковица на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на об6инския план за развитие за 2012 година;

5. Докладна РД-92-00-866, относно сключване на договор с оператор за стопанисване, управление и поддържане на съществуващата канализационна система на агломерацията гр. Берковица – с. Бързия, във връзка с издадено разрешение за ползване на воден обект  за заустване на отпадъчни води;

6. Докладна РД-92-00-867, относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

11 април 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-858, относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2013 година;

2. Докладна РД-92-00-855, относно писмен отчет за получени командировъчни пари за І-во тримесечие на 2013 г.

3. Докладна РД-92-00-838, относно подпомагане разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане;

4. Докладна РД-92-00-851, относно финансиране участието на отборите по приложно колоездене – Берковица /две възрастови групи/ в Републикански шампионат по приложно колоездене през 2013 г.

5. Докладна РД-92-00-864, относно отпускане на финансови средства на Хорова школа „Балкански звуци” – Берковица

6. Докладна РД-92-00-865, относно отпускане на финансови средства на Театрален състав и детско театрално студио „Николай Фол” – Берковица;

7. Докладна РД.92.00-868, относно Промяна в „Наредбата за определяне размера на Местните данъци на територията на Община Берковица;

8. Заявление РД-92-00-854 от Тимка Стаменова Петкова – ЖК „Изгрев”, относно отпускане на еднократна помощ;

9. Заявление РД-92-00-857от Росен Емилов Христов, относно Отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

11 април  2013 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-867, относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 2. Докладна РД-92-00-868, относно Промяна в „Наредбата за определяне размера на Местните данъци на територията на Община Берковица

3. Молба  от ТПК „Дойчо Димитров” РД-92-00-845, относно намаление такса битови отпадъци;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

09 април 2013 г. /вторник/  –  13.30 часа

  1. Докладна РД-92-00-846(1), относно Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

2. Докладна РД-92-00-847(1), относно Отчет за дейността на ДДМУИ – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

3. Докладна РД-92-00-848(1), относно Отчет за дейността на Защитено жилище– Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

4. Докладна РД-92-00-838, относно подпомагане разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане;

5. Докладна РД-92-00-862, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Детска ясла – Берковица;

6. Заявление РД-92-00-854 от Тимка Стаменова Петкова – ЖК „Изгрев”, относно отпускане на еднократна помощ;

7. Заявление РД-92-00-857от Росен Емилов Христов, относно Отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

10 април  2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-852, относно Приемане на актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Берковица за 2013 г.

2. Докладна РД-92-00-839, относно предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Тимчо Цеков Тасов – землище с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-840, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Спас Антонов Кирков – землище с. Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-841, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Тина Тасова Андонова – землище с. Гаганица;

5. Докладна РД-92-00-842, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Петър Луканов Петров – землище с. Бистрилица;

6. Докладна РД-92-00-843, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Сашка Софрониева Робова – землище с. Черешовица;

7. Докладна РД-92-00-844, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Иван Миронов Георгиев – землище с. Бистрилица;

8. Докладна РД-92-00-856, относно отмяна на т. 1 от Решение 507.1 на ОбС-Берковица, Протокол 20/20.03.2013 година и приемане но нова точка 1.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  09 април 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

НЯМА КОМИСИЯ

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

10 април  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-849, относно приемане докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2012 година на читалищата на територията на Община Берковица;

2. Докладна РД-92-00-851, относно финансиране участието на отборите по приложно колоездене – Берковица /две възрастови групи/ в Републикански шампионат по приложно колоездене през 2013 г.

3. Докладна РД-92-00-864, относно отпускане на финансови средства на Хорова школа „Балкански звуци” – Берковица

4. Докладна РД-92-00-865, относно отпускане на финансови средства на Театрален състав и детско театрално студио „Николай Фол” – Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

10 април 2013 г.. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-859, относно кандидатстване с проектно предложение по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”  – за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица;

2. Докладна РД-92-00-869, относно кандидатстване с проект към Национален Доверителен Еко Фонд; 

 

ИЗГОТВИЛ:

         /Борислава Димитрова/

Вашият коментар