Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

 Изх. № РД-92-00-356 /07 май 2012  г.        

 

 ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

        На основание чл. 25,  т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 18 май 2012 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „В и К” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                             Докладва  – Й. Велков – управител

 

         2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на В и К – Бързийска вода” ЕООД – с. Бързия. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                             Докладва – Д. Гацов – управител

3. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

4.  Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

 Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 14 май 2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        /инж. Петър Якимов/

 

Вашият коментар