Социални дейности

Социални дейности

Социални услуги за деца:
1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Берковица;
2. Център за обществена подкрепа гр. Берковица;
3. Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица;
4. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Берковица;

Социални услуги за пълнолетни лица:
1. Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Берковица;
2. Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица, общ. Берковица;
3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост;
4. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34;
5. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр. Берковица, ул. „Проф. Александър Фол“ №2;
6. Домашен социален патронаж гр. Берковица;

Социални услуги за пълнолетни лица и деца:
1.Асистентска подкрепа гр. Берковица;
2.Механизъм лична помощ;

Клубове на хора с увреждания
Пенсионерски клубове

Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания

Програми и проекти

One thought on “Социални дейности

Comments are closed.