АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.01.2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
25 януари 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2288 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.
3.Докладна РД-92-00-2273 относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2274 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2023 година в съответствие с разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
5.Докладна РД-92-00-2261 относно промяна от публична в частна общинска собственост на УПИ II, в кв.14а по плана на село Ягодово;
6.Докладна РД-92-00-2275 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.266 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 21;
7.Докладна РД-92-00-2276 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.117 находящ се в гр. Берковица, ул. „Нов път“ № 6;
8.Докладна РД-92-00-2277 относно продажба на УПИ VIII, в квартал 11А по плана на село Гаганица, община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2278 относно продажба на УПИ ХII, в квартал 35 по плана на село Гаганица, община Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
25 януари 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2280(1) относно Доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2022 г., план-програма за 2023 г. и мерки за подобряване на дейността;
2.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2288 относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2281 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
5.Докладна РД-92-00-2286 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2287 относно приемане за сведение на Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2023 г.;
7.Докладна РД-92-00-2292 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2022 година на председателя на Общински съвет – Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2294 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2022 година на кмета на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2295 относно корекция на Решение № 1010 от Протокол № 48/08.04.2022 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка с Решения № 660 от Протокол № 32/28.05.2021 г. и № 278 от Протокол № 12/29.05.2020 г. по отношение на финансовите параметри на поет общински дълг по Договор за кредит № 1262/20.07.2021 г. с ФОНД ФЛАГ ЕАД, сключен за финансиране изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ“ (HEALTHEFF)“, по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020;
10.Докладна РД-92-00-2299 относно внесена докладна от името на Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ за удължаване срока на временен безлихвен заем, определен с Решение № 947 от Протокол № 45/ 28.01.2022г. във връзка с Решение № 728 от Протокол № 33/ 25.06.2021г. на Общински съвет- Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2300 относно удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем, отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица по т. 2 на Решение 577 от Протокол 29 / 19.03.2021г., за сумата от 4000,00 лв. и удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем , отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица на Решение 996 от Протокол №47 /25.03.2022 г., за сумата от 11854,00 лева;
12.Докладна РД-92-00-2301 относно внесена докладна от името на Народно читалище „Иван Вазов 1911“ с. Бързия за удължаване срока на временен безлихвен заем, предоставен с Решение № 1186 от Протокол № 57/ 27.09.2022г. на Общински съвет- Берковица;
13.Докладна РД-92-00-2302 относно внесено заявление от Йордан Йорданов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД за удължаване срока на временни безлихвени заеми и предоставени допълнителни парични вноска;
14.Докладна РД-92-00-2303 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложен ремонт на покрива на новосанирания бл. „Бор“ № 1, вх. А и вх. Б, находящ се на бул. „Мрамор“ № 2 в гр. Берковица и последващо заглавие на необходимите средства за ремонта в бюджета на общината за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
24 януари 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2258 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през І-то тримесечие на 2023 година;
3.Докладна РД-92-00-2282 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2297 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2022 година до 31 декември 2022 година;
5.Докладна РД-92-00-2303 относно създаване на комисия за изготвяне на КСС за неотложен ремонт на покрива на новосанирания бл. „Бор“ № 1, вх. А и вх. Б, находящ се на бул. „Мрамор“ № 2 в гр. Берковица и последващо заглавие на необходимите средства за ремонта в бюджета на общината за 2023 г.;
6.Заявление РД-92-00-2253 от живущи в гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 19 относно запушване на външна канализация;
7.Молба РД-92-00-2285 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно проект за изменение и асфалтиране на пътното платно на ул. “Николаевска”;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
26 януари 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
24 януари 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2293 относно изпълнение на проект Грижа в дома с наименование: „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
26 януари 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2280(1) относно Доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2022 г., план-програма за 2023 г. и мерки за подобряване на дейността;
2.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2246 относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето в Община Берковица за периода 2022-2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2281 относно еднократна парична награда за спортни постижения;
5.Докладна РД-92-00-2283 относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2023 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
25 януари 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2290 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, за ПИ 07510.90.37 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
25 януари 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2272 относно приемане на годишен отчет на Кмета на Община Берковица за изпълнение на „Програма за управление на Община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2293 относно изпълнение на проект Грижа в дома с наименование: „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2817 (9) от 29.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.1 29,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
"Йордан Радичков" (4) covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (12) ЛПГ (7) Образование (35) Община Берковица (254) Общинска администрация-Берковица (23) Общински съвет-Берковица (18) Обява (7) Природни забележителности (20) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (9) берковската духова музика (5) детска градина (6) детски градини (6) дневен ред (5) докладна (4) екологична оценка (4) енергийна ефективност (4) заповед (7) заповеди на кмета (23) кмет берковица (6) кмет община берковица (5) конкурс (8) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (4) обявление (47) основни училища (5) отдел строителство (4) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (4) програми (6) проект (9) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (6) счетоводна политика (5) съветници (8) съобщение (7) транспорт (4) туризъм (31) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наСлавомир Тодоров ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаЖоржета Тодорова ул. “Ген. Скобелев” №29, гр. БерковицаТодор Тодоров ул. “Ген.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.