АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮНИ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 юни 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2562 относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил ДАЧИЯ „САНДЕРО“ ДК № М 20-17 СА;
2.Докладна РД-92-00-2567 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.81 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Първи май”;
3.Докладна РД-92-00-2568 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.127 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Мир” № 71;
4.Докладна РД-92-00-2569 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.73 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
5.Докладна РД-92-00-2570 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.74 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
6.Докладна РД-92-00-2571 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.82 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
7.Докладна РД-92-00-2572 относно продажба на УПИ XIII, кв. 20 по плана на село Ягодово, община Берковица;
8.Докадна РД-92-00-2573 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.500.266 находящ се в с. Боровци, ул. Георги Димитров № 5;
9.Докладна РД-92-00-2574 относно продажба на УПИ I, пл. № 80, квартал 22 по плана на с. Бокиловци, община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2577 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2023 – 2024 г.
11.Докладна РД-92-00-2580 относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху движима вещ – държавна собственост – контейнер тип „Жилище“;
12.Докладна РД-92-00-2581 относно удължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Медицински център 1“ ЕООД, гр. Берковица;
13.Докладна РД-92-00-2583 относно предложение за освобождаване от наемни вноски Синдикат на българските учители за период от 01 юли до 31 декември 2023 г.;
14.Молба РД-92-00-2555 от г-н Ивайло Антонов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД относно прекратяване на договор за управление;
15.Докладна РД-92-00-2586 относно безвъзмездно ползване на 50 кв.м. от ПИ 30301.300.650 за поставяне на павилион за обредни дейности по реда на чл.56 от ЗУТ;
16.Докладна РД-92-00-2588 относно осигуряване на достъп до частни имоти;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
27 юни 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2563(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №32 за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2460(2) относно Приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица ул. “Живовска“ №7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2564(1) относно Приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.“Ашиклар“ №7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2549 относно закупуване на Контейнер /фургон за живеене/ за овладяване на частичното бедствено положение, обявено от Община Берковица, съгласно заповед № РД-15-335/01.06.2023 г.;
5.Докладна РД-92-00-2552 относно промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, промяна на Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица и промяна на Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във връзка с удължаване срока по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2, етап 3 и етап 4, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
6.Докладна РД-92-00-2556 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2557 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за първото тримесечие на 2023 година;
8.Докладна РД-92-00-2560 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на 3 бр. проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: Проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, Проект: № BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица” и Проект: № BG06RDNP001-19.522-0001 „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”;
9.Докладна РД-92-00-2561 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019: „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, с бенефициент Община Берковица, съгласно административен договор рег.№ BG05M9OP001-2.019-0019-C01 в ИСУН 2020;
10.Докладна РД-92-00-2587 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2589 относно осигуряване на три броя контейнери за живеене;
12.Заявление РД-92-00-2545 от Иванка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2546 от Нина Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2547 от Цветан Пешлеевски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2548 от Евелина Пунчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2551 от Бисерка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2553 от Василка Найденова, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2558 от Райна Костадинова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
19.Заявление РД-92-00-2578 от Иван Ивков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
27 юни 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2579 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на 2023 година;
2.Молба РД-92-00-2555 от г-н Ивайло Антонов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД относно прекратяване на договор за управление;
3.Молба РД-92-00-2542 и Възражение РД-92-00-2565 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно писмо от Общинска администрация – Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2550 от д-р Иван Иванов – общински съветник относно молба от живущите на ул. „Кочо Честименски“ и кв. „Стара планина“ в гр. Берковица;
5.Жалба РД-92-00-2575 от жителите на ул. Сливница, гр. Берковица относно запушване на улична канализация;
6.Подписка РД-92-00-2584 от жители на с. Замфирово относно необходимост от обществена тоалетна.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юни 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2559 относно прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти на наследниците на Рангел Цеков в землището на с. Боровци;
2.Докладна РД-92-00-2577 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2023 – 2024 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27 юни 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2563(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №32 за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2460(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица ул. “Живовска“ №7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2564(1) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.“Ашиклар“ №7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2557 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за първото тримесечие на 2023 година;
5.Докладна РД-92-00-2587 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2545 от Иванка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2546 от Нина Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2547 от Цветан Пешлеевски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2548 от Евелина Пунчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2551 от Бисерка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-2553 от Василка Найденова, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
12.Заявление РД-92-00-2558 от Райна Костадинова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2578 от Иван Ивков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 юни 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2576 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 07510.62.23 по КККР на с. Бързия, община Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2582 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП-ПР в обхват на ПИ 03928.509.234, 03928.509.270, 03928.509.224 по КК и КР на гр. Берковица /УПИ I, кв. 16- ,,За градски спортен комплекс“/;
3.Докладна РД-92-00-2585 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПР за УПИ I, VII, VIII, IX в кв. 14а по регулационния план на кв. Раковица, общ. Берковица /ПИ с идентификатори 03928.515.180 и 03928.515.181 по КК и КР на гр. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
27 юни 2023 г. (вторник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2560 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на 3 бр. проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: Проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, Проект: № BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица” и Проект: № BG06RDNP001-19.522-0001 „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”;
2.Докладна РД-92-00-2561 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019: „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, с бенефициент Община Берковица, съгласно административен договор рег.№ BG05M9OP001-2.019-0019-C01 в ИСУН 2020;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
26 юни 2023 г. (понеделник) – 15:00 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Община Берковица изказва благодарност на доброволците, които със собствени сили, средства и техника се бориха с обилния снеговалеж и осигуриха

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (13) от 23.11.2023г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (29) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (626) Общинска администрация-Берковица (103) Общински съвет-Берковица (38) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (19) дневен ред (19) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (27) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (89) обявление отдел СУТ (32) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (24) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

“ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”

Уважаеми съграждани и гости на община Берковица,Заповядайте на официалното откриване на изложбата “ПОЗДРАВЬ ОТЬ БЕРКОВИЦА”, посветена на 146 г. от

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.