Образование

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“

Адрес: гр. Берковица 3500, обл. Монтана, ул. „Първи май” № 38
Таня Йонова – Директор
Tелефонен номер: 0887264449
Виолета Робова – Заместник-директор
Tелефонен номер: 0884246716
Е- mail: iv_oy_berk@abv.bg
Официален сайт: htpp://school.4ou-berkovitsa.org

Училището е създадено през 1947 година като средище на просвета, място за даване на знания, култура и възпитание на жителите от квартал „Раковица“.
Днес то осигурява свободен, неограничен и равен достъп до образование на всички желаещи.
В училището се обучават ученици от I до VII клас. Има 2 подготвителни групи за 5 и 6–годишни деца. Формите на обучение са дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна. Създадена е целодневна организация на учебния ден, като учебните часове се осъществяват до обяд, а следобяд – отдих, самоподготовка и занимания по интереси в група от ЦОУД.
Колективът от квалифицирани и мотивирани професионалисти работи за повишаване стремежа към реализация на учениците чрез образование. Във фокуса на работата се поставя ученика с неговите заложби, интереси, способности. Образователната институция участва в проекти и програми, даващи възможност за подпомагане на обучението и възпитанието според индивидуалните потребности и възможности на децата.
Четвърто основно училище „Георги Раковски“ е източник на знания, творчество, спорт. Стремежът на всички, работещи в училището, е то да стане притегателен център за децата и техните родители, място, даващо сигурност и защита на младите хора.