Актуални Новини

120 ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ОЧАКВАТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица разглежда образованието като основен инструмент за икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 2018/2019 г. предучилищното и училищното образование в Oбщина Берковица следва изградените традиции и достойнства, като са полагани системни усилия за тяхното съхранение и развитие.

120 деца се очаква да прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в Община Берковица. Това стана ясно от отчета за приключване на учебната 2018/2019 година в Община Берковица. Основната цел на общината e равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца и ученици от Община Берковица, включително от рискови общности и уязвими групи. Системата на предучилищно и училищно образование на територията на Община Берковица за учебната 2018 – 2019 година обхваща: 6 детски градини; 6 основни училища; 1 професионална гимназия; 1 профилирана гимназия и 1 ЦСОП. В сферата на предучилищното обучение и възпитание работят 6 детски градини и 4 подготвителни групи към основните училища, които подготвят децата за постъпването им в първи клас. Три от детските градини се намират в град Берковица.

За учебната 2019 – 2020 г. са се записали общо 120 деца за първи клас, като във II ОУ „Христо Смирненски“ и III ОУ „Иван Вазов“ ще има по две паралелки в първи клас. Родените деца през 2012 г., които навършват 7 години през 2019 година и следва да бъдат записани в първи клас са 208, а посочените по-горе записани първокласници е 120, което означава, че 43% от тях не са обхванати. Тъй като за първи клас се записват и шестгодишни деца (сред тези 120), броят на необхванатите в образователната система е приблизително половината от очакваните за първи клас. Всяка година с Решение на Общински съвет – Берковица се одобряват и дофинансират маломерни паралелки в някои от училищата. За всички деца и ученици от отдалечените квартали е осигурен безплатен транспорт до учебните заведения. Осигурено е медицинското обслужване в училищата и детските градини. За децата и учениците се грижат общо 9 медицински специалисти. На учениците и децата от подготвителните групи от населени места, в които няма училища или детска градина, е осигурен безплатен транспорт и целодневна организация на учебния ден.

Осъществява се подкрепа за талантливи деца чрез приетата общинска Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и прилагане на система за еднократно финансово стимулиране и награди от Община Берковица и образователните институции за изявени ученици на училищно, общинско, областно и национално ниво. От 01.07.2018 г. в сила е Регистър на деца с таланти, в който са включени учениците от първи до дванадесети клас от община Берковица, завоювали призови места в регионални, национални и международни прояви в сферата на науката, културата, спорта и др. Успешно се прилага Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез съвместни дейности на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с ОЗД и МКБППМН в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.

С оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Берковица и задоволяване потребностите от кадри в областта на здравеопазването и сектор Публична администрация или Икономика, кметът инж. Милчо Доцов ще даде стипендии за обучението на 3-ма студенти. В заключение може да отбележим, че успешното приключване на учебната 2018 – 2019 година е предпоставка за добър старт на предстоящата 2019 – 2020 учебна година.