Актуални Новини

130 ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ОЧАКВАТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

130 деца се очаква да прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в Община Берковица. Това стана ясно от отчета за приключване на учебната 2016-2017 година в Община Берковица.

Тя има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и училищно образование, която обхваща 9 общински училища, от които  6 основни, 1 профилирана гимназия, 1 професионална гимназия, 1 помощно училище и 6 детски градини. Училищната мрежа е оптимизирана и удовлетворява потребностите на общинската образователна система. Териториалното разположение на училищата и детските градини дава възможност за  осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 до 7 години.

Училищната мрежа в община Берковица е претърпяла няколко етапа на оптимизация  на училища в селата. Това е логично следствие от  ниска раждаемост, миграция, рязко застаряване на населението в малките населени места. Обособяването на средищно училища, безплатният транспорт, целодневната организация на учебния процес – съчетано с желанията на родителите, води до все по-намаляващ  брой ученици в училищата на село. Променя се и съотношението на етническите групи.

Училищата в град Берковица запазват броя и вида си до момента. Но това не означава, че при тях не се наблюдават процеси, които променят  баланса в общинската училищна мрежа. Тези промени се конкретизират сравнително бързо след влизането в сила на  новия Закон за предучилищното и училищно възпитание от 01.08.2016 година.

Налице е проблема с намаляване броя на учениците, обучаващи се в общинската училищна мрежа. Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-техническата и спортната си база в съответствие със съвременните образователни изисквания.

Броят на учениците към 01.01.2017 година е 1362 по НЕИСПУО.

Статистиката сочи, че в сравнение с предходните години броят на учениците в общото образование е с трайна тенденция към  намаляване. Целевата прогноза  на НСИ  показва, че в периода до 2020 година броят на децата и учениците ще продължава да намалява.

 

Очакват 130 първокласника за учебната 2017/2018 година.

 

В изпълнение на „Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система“, Общинска администрация – Берковица също е предприела редица ключови мерки и политики за превенция, интервенция и компенсиране дела на преждевременно напусналите училище.

– Със Заповед на Кмета на община Берковица е определена комисия за контрол на задължителната предучилищна подготовка и задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст. Комисията извършва периодични проверки по документи и на място в учебните заведения. За учебната 2016/2017 година са реализирани 15 проверки и са изготвени протоколи със съответните констатации.

– Създаден е екип за работа по тежки случаи на терен, за обхващане и неотпадане от образователната система на деца в риск. Главен експерт „Образование“ и секретарят на МКБППМН са направили редица посещения на адрес с цел засилване на информираността на родителите.

– Всяка година с Решение на Общински съвет – Берковица се одобряват и дофинансират маломерни паралелки в някой от училищата.

– За всички деца и ученици от отдалечените квартали е осигурен безплатен транспорт до учебните заведения.

Броят на  издадените актове на родители, чиито деца не посещават редовно учебните заведения, за учебната 2016/2017 година, е 16, броят на  издадените и връчени наказателни постановления е 3.

Осигурено е медицинското обслужване във училищата и детските градини. За децата и учениците се грижат общо 9 медицински специалисти.

 

През изминалата учебна година за децата от квартал Раковица беше осигурен равен достъп до образование, чрез транспорт до детските градини в град Берковица, тъй като в квартала няма детска градина. За децата от отдалечените квартали на града също беше осигурен безплатен транспорт до всички училища и детски градини.

          Образователната политика през последните години е насочена в масовото училище да се обучават деца със специални образователни потребности, включващи такива с хиперактивност, интелектуална недостатъчност и езиково-говорни нарушения. Това изисква от учителите да променят собствените си позиции и нагласи за работа в едни по-нови и предизвикателни условия.

 Проекти на Община Берковица в сферата на образованието

Един от приоритетите –залегнал в Общинския план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 година е „Развитие на човешкия капитал в общината,  подобряване качеството и стандарта на живот чрез насърчаване на образованието и социалното включване и подобрени местни услуги“, включващ в себе си дейности, пряко насочени към разширяване на достъпа до качествено образование. В тази връзка община Берковица се стреми чрез изготвянето на проекти да разшири обхвата на дейностите.

От месец октомври 2016 година на територията на общината се изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Партньори по проекта са ДГ „Малина“, ДГ „Звънче“, ДГ „Червената шапчица“, село Боровци и ДГ „Детелина“, село Замфирово.

Проектът “Ще успеем заедно” е на стойност 205 291 лева. Този проект е  предизвикателство, което дава възможност за постигане на интеграционен ефект от изпълнението му с привличането на НПО, педагогическия и ръководния персонал на детските градини и родители. Основните дейности по проекта са насочени към: допълнително обучение по български език за деца, за които той не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход в детски градини извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в детските градини извън ромския квартал в гр. Берковица, в които се обучават интегрирано деца от етнически групи, насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от детските градини в община Берковица.

Друг значим проект, за изпълнението на който Община Берковица подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, Приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проект ще допринесе за постигане на реални и устойчиви резултати в образователната интеграция на 100 ученици от общината до завършване на средно образование.

Основната цел на проекта е да подпомогне учениците, произхождащи от етнически малцинства, да постигнат успешна социална реализация.

Партньори по проекта са: Първо основно училище “Никола Йонков Вапцаров”, Второ основно училище “Христо Смирненски”, Трето основно училище “Иван Вазов”, Основно училище “Георги Раковски” с. Бързия, Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Замфирово, Профилирана гимназия “Д-р Иван Панов” Берковица, Лесотехническа професионална гимназия – Берковица.

Основните дейности по проекта са насочени към: допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход в училища извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в приемащите училища, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Друга група дейности включва насърчаване участието на родителите в образователния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родители от ромски семейства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия и др.

Изпълнението на проекта в рамките на 24 месеца ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до качествено образование на учениците, произхождащи от етнически малцинства и изграждането им като пълноценни граждани на община Берковица.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на община Берковица, е 283 356,66 лв.

През цялата учебната година продължават дейностите на Община Берковица по проект: „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът ще се реализира в рамките на две години, като координатор на проекта е община Елбльог, а партньор е община Берковица. Общата стойност на проекта е 120 550,00 евро. Местни партньори на община Берковица са Районно управление МВР Берковица, Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Берковица и Второ основно училище „Христо Смирненски“ гр. Берковица. По проекта работи 7 членен екип за организация и управление, от представители на всички партньорски институции на местно ниво.

Проектът е насочен към подобряване на безопасността на учениците в областта на пътната безопасност и извънредни кризисни ситуации. Проектът включва създаване на здравословна, безопасна и приятелска среда в училище, подобряване на компетентностите на учителите и засилено сътрудничество между лицата, отговарящи за сигурността в училище.

По ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, община Берковица има одобрен проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“, град Берковица“. Обща стойност на проекта: 453 Основна цел: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

Доброто финансово управление на училищата и детските градини в условията на делегиран бюджети е определящ фактор за ефективност и качество на образованието.

           

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

Отчитайки специфичните особености на Община Берковица, се очертават следните основни акценти за планиране и реализация на дейности в изпълнение на мисията на общината в сферата на образованието:

– Провеждане на общинска политика в областта на образованието, за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование, за осигуряване на равен достъп до образование.

– Утвърждаване на училището като образователно, културно и спортно средище чрез образователна политика, ориентирана към личността, за стимулиране развитието на всеки ученик и учител;

– Удовлетворяване на образователните потребности на учениците чрез прилагане на иновативни, индивидуални и диференцирани подходи към даровитите и учениците с образователни затруднения;

– Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;

– Осъществяване  на ефективна комуникация учител – ученик – родител, чрез превенция на отпадналите, насилието и агресията сред учениците в училище и осъществяване на диалог с различни организации за решаването на проблемите.

– Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото.

– Анализиране и дискутиране на натрупания опит и мултиплициране на положителните практики в образователно-възпитателния процес.

– Използване на други, предвидени в закона, форми за външно финансиране и привличане на средства, в т. ч. и по Оперативни програми на Европейския съюз.

В заключение  може да отбележим, че успешното приключване на учебната 2016/2017 година е предпоставка за добър старт през 2017/2018 учебна година.