Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А
П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

Изх. № РД-92-00-1990 /  29 януари  2015  год.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  изнесена сесия на Общински съвет-Берковица на  15 и 16 февруари /неделя и понеделник/ в село Белчин. Подробностите по заминаване и провеждане на самата сесия ще бъдете запознати допълнително.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на Проекто-бюджета на Община Берковица за 2015 г.
Докладва – Д. Каменова – Кмет

2. Приемане на Културен и спортнен календар на Община Берковица за 2015 година.
Докладва  – Радослав Найденов  – зам.-кмет

3. Приемане на Програма за развитие туризма в община Берковица за 2015 година
Докладва  – Радослав Найденов  – зам.-кмет

4.  Докладни записки.
Докладват – председатели на ПК.

5. . Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 09.02.2015 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Юлиян Иванов/