Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-0698(1)/16 юни 2016  г. 

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 юни 2016 г. /петък/ от 15.50 часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна, относно провеждане на процедура на предоставяне под наем на сграда с идентификатор 03928.512.566.3, един етаж, площ от 275 кв.м. и сграда с идентификатор 03928.566.4, един етаж, площ от 31 кв.м. по кадастралната карта на гр. Берковица, представляващи заведението към плувен басейн в парк „Свети Георги Победоносец“, гр. Берковица, нахождащи се в поземлен имот с идентификатор 03928.512.566 с площ 5537 кв. м. по кадастралната карта на гр. Берковица, черз публично оповестен конкурс“.

д-р ИЛИЯН ТИМЧЕВ

Председател на Общински съвет – Берковица