Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Берковица за 12+2 деца в УПИ ІV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица” Договор N 12/321/01099/03.10.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Берковица за 12+2 деца в УПИ ІV-344, кв. 68 по плана на гр. Берковица” Договор  N 12/321/01099/03.10.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от програмата...

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТА НА 18 БЕЗРАБОТНИ

От 7 май 2013 година стартира „Регионална програма за заетост на Община Берковица“, която е разработена в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Берковица. Целите на програмата са подобряване жизнената среда, социалния статус на населението и облика на населените места.  По програмата са назначени 18 безр...

Continue reading