ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00- 1088/02.09.2013  г. ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА    На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседа...

Continue reading

МЕДАЛИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ МНОГОЖАНРОВ ФЕСТИВАЛ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова поздрави клуб „Диабетика“ от с. Боровци и Теменужка Михайлова, председател на Общинската организация на съюза на инвалидите за отличното представяне на седмия Републиканския многожанров фестивал на хора с увреждания, който се проведе на 31 август и 1 септември  2013 г. в Перник. Грамота ...

Continue reading

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00- 1086/  02.09.2013  г. ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ   В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА         На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънред...

Continue reading

“ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

Във връзка с изпълнение на проект „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И   КОМПЕТЕНТНА” по Оперативна програма „Административен капацитет” , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 се проведоха обучения на слу...

Continue reading

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД  РД-15 -  553 /30.08.  2013 г. гр. Берковица  На основание  чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 167, ал. 1 и ал. 2,  чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, във връзка с прибирането на селскостопанската продукция от стопаните на земеделските имоти и използването на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга, за осигуряване безопастност ...

Continue reading