ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА ЗА 2014 ГОДИНА

19 съветника присъстваха на първата сесия на Общински съвет Берковица, която се проведе на 24 януари 2014 година. Две извънредни докладни бяха внесени  преди да продължи работата по дневния ред.  Съветниците гласуваха промяната, както и отчета на Домашен социален патронаж, който бе първа точка от дневния ред на заседанието.  Стегнато...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ  Oбщина Берковица в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ  усл...

Continue reading

В СЕЛО БЪРЗИЯ БЕ МОНТИРАН СВЕТОФАР „БЯГАЩ ПЕШЕХОДЕЦ“

Тази седмица при училището в село Бързия бе монтиран светофар тип "бягащ пешеходец". Светлинната сигнализация е последно поколение от т.н. интелигентни транспортни системи и има предупредителен, а не забранителен режим за моторните превозни средства. Характерно за новия светофар е, че не е в постоянен режим на работа, а...

Continue reading