ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 12 общински съветници. Дневният ред включваше три докладни. Първата докладна бе относно избор на комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица. Общински съвет - Берк...

Continue reading

ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 4. ОУ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“, ГР. БЕРКОВИЦА

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица, съвместно  с РУ на МВР – Берковица и Общински съвет по наркотични вещества - град Монтана (ОСНВ), проведоха на 07.10.2020 година социалнопревантивна дейност с учениците от 6 и 7 клас в 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ ...

Continue reading