ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА   О Б Я В Л Е Н И Е       изх.Nо УОСГ-08-00-43(04) от 26.02.2021г.   Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-136/26.02.2021г. на Кмета на Община Берковица е ...

Continue reading