Плакат на ТЕАТЪР "СЛАДУРКОВЦИ" ПРИ ДГ "МАЛИНА"

ТЕАТЪР “СЛАДУРКОВЦИ” ПРИ ДГ “МАЛИНА” – БЕРКОВИЦА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЛЕТЕН СПЕКТАКЪЛ “УХАНИЕ НА ПРАШЕЦ И МЕД”

На 23.03.2022 година (сряда) от 18:00 часа в ДЦ "Камбанка" - гр. Берковица, театър "Сладурковци" при ДГ "Малина" – Берковица, ще представят пролетен спектакъл "Ухание на прашец и мед"С участието на: Аделина Вачева, Валерия Севастакиева, Ивелина Димитрова, Изабела Петрова, Кристияна Младенова, Любомир Илиев, Нико...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ВНИМАНИЕТО НА ТЕМЕНУГА ЙОНОВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-1005 (11) от 21.02.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във ...

Continue reading

Лого община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 МАРТ 2022 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА23 март 2022 г. /сряда/ - 14:30 часа 1.Докладна РД-92-00-1531(1) относно отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица за 2021 г.;2.Докладна РД-92-00-1653 о...

Continue reading

Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 934, 935, 936, 965 от Протокол № 45...

Continue reading