Участници в ЗАНЯТИЕ НА ЦВО (ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ)

БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В УНИКАЛНО ПО РОДА СИ ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ НА ЦВО (ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ)

На 08.06.2022 година, от 10:00 часа в НЧ „Иван Вазов - 1872“ - Берковица, се проведе уникално по рода си учебно практическо занятие от Централното военно окръжие, съвместно с общините Берковица, Вършец и Георги Дамянов на темата „Дейност на военното окръжие и офисите за военен отчет на общините при оповестяване ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 38, чл. 45, т. 7 и чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 1034 и № 1035 от Протокол № 50/27.05.2022 г. на Общински съвет – ...

Continue reading

Презентация на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

На 10 юни 2022 год. от 11:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 в Заседателна зала, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната ...

Continue reading

Лого - Община Берковица

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

С настоящото предоставяме за срок от 14 дни Решение № МО32 –ЕО/2022 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изменение на общ устройствен план на община Берковица в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05654.70.42 и 05654....

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1030, 1031, 1032,1033 от Протокол №...

Continue reading

МОБИЛЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР В МБАЛ - БЕРКОВИЦА

БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА БЕРКОВИЦА

На 12.06.2022 г. (неделя) и 13.06.2022 г. (понеделник), от 10:30 ч., ще бъдат извършени безплатни кардиологични прегледи в Мобилен кардиологичен център за жителите на гр. Берковица. Кардиологичният център е разположен на територията на МБАЛ – Берковица. За записване ...

Continue reading