Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

През 2016 г. Община Берковица преодоля много трудности, но като цяло считам, че точната оценка е, че това беше една трудна, но същевременно и успешна година.

 

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ЗА 1 ГОДИНА?

Като имам в предвид, че през месец декември се  представи годишният отчет за работа  на администрацията, както и представянето на отчети по програми и проекти, бюджет, туризъм и др. ще акцентирам на най-важното от изпълненото през 2016 г.

 

 1. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

1.1. Възстановихме от собствени приходи 84 000 лв. на сметка Програми и проекти и 66 000 лв. на Снегопочистване;

1.2. Върнахме около 300 000 лв. от заемите към банки и ПУДООС;

1.3. Намалихме неразплатените разходи с над 300 000 лв.;

1.4. Общо разплатени стари недобори, наследени от старото управление, за над 750 000 лв., което е равностойно на цялостно асфалтиране на около 5 км. улици при  6 м. ширина – около 10 средни улици в Берковица;

1.5. Постигнахме 2% ръст на събираемост на собствените приходи като увеличението е в размер на 84 000 лв.;

1.6. В условията на финансови затруднения  въведохме по-добър ред и контрол на финансовата дисциплина – всички училища, детски градини, социални заведения, детска ясла, комунални дейности, социален патронаж, музей, администрация и кметства функционираха нормално през годината;

1.7. За подобряване партньорството с гражданските организации се изградиха Обществен съвет и Съвет за икономическо развитие;

1.8.  Провеждат се регулярни срещи  с двата съвета, клубове, организации и граждани за взаимно информиране и поставяне на важни проблеми;

1.9. Съвместно с гражданското общество преодоляхме трудностите по запазване дейността на Болницата и общинска фирма ВИК-Берковица;

1.10. Ежемесечно се провежда съвещание – „Ден на кмета“ с кметове и кметски наместници за информиране, поставяне на задачи и обсъждане на проблеми.

 

 1. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2016 Г.

В условията на финансови затруднения и изплащане на над 750 000лв. стари недобори Общината успешно изпълни първия етап от социалната си програма.

 

2.1.  Не са увеличени местни данъци и такси;

2.2. На спортните клубове се предоставиха 12 000 лв. повече субсидии – от 53 000 лв. през 2015 г. на 65 000 лв. през 2016 г.;

2.3. Увеличи се от 150 лв на 200 лв. еднократната помощ за раждане на дете;

2.4. Увеличи се от 10 000 лв. на 15 000 лв. социалното подпомагане за лечение на нуждаещи се жители;

2.5.  Субсидиите за пенсионерските клубове се увеличиха от 20 000 лв. на 24 000 лв.;

2.6. През цялата година и в момента се изпълнява проект за социални асистенти, като по проекта се обслужват 86 жители на общината, а финансирането е на стойност 500 000 лв.;

2.7. По проект „Социална трапезария“ през годината са получавали обслужване над 70 нуждаещи се;

2.8. Разкри се и „Семейно-консултативен център“ за консултиране и оказване съдействие за населението.

 1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

3.1. В структурата на Общинска администрация се създаде отдел Икономическо развитие, който работи по всички въпроси свързани с икономиката на Общината;

3.2. Съвместно с бизнеса се създаде Съвет за икономическо развитие, съставен само от представители на бизнеса, който проведе няколко заседания за взаимно информиране и обсъждане на различни проблеми;

3.3. Изготви се анализ на заетостта по отрасли на територията на Общината.

3.4. Допълни се списъка на атрактивните общински имоти за привличане на инвеститори;

3.5. Общината разработи и спечели проект „Местна инициативна група Берковица – Годеч“, чрез който предприемачи, земеделски производители и НПО могат да реализират малки проекти за развитие на бизнеса за над 2 900 000 лв. През месец март 2017 г. предстои първи прием на проекти;

3.6.  През годината  са открити над 100 нови постоянни работни места;

3.7. През годината по различни програми са реализирани над 130 временни работни места;

3.8. Подобри се работата по предоставянето и използването на Общинския поземлен фонд от земеделските производители.

 1. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

 ПО ПРОЕКТ „ Ком“

4.1. Проведоха се няколко срещи с партньорите от „Главбулгарстрой“ АД по съвместната работа и проблеми по проект Спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан“. Водят се преговори за ускоряване изпълнението на 1-ви етап на проекта;

4.2.  Продължихме процедурите по придобиване и промяна на предназначение на имоти, попадащи в обхвата на Писта №1 и Лифт №1;

4.3. Съвместно с Регионална дирекция по горите – Берковица  се извърши оценка на компенсаторното залесяване за засегнатите имоти;

4.4 Водят се преговори с „Главбулгарстрой“ АД за заплащане стойността на компенсаторното залесяване;

4.5. Пътят за хижа „Ком“ е включен в Целенасочена инвестиционна програма  за развитие на Северозападна България, която се очаква да се финансира от националния бюджет;

ПРОЕКТ „ МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД – С. БЪРЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

4.6. Изплатиха се по проект „Минерален водопровод  – Бързия-Берковица“  240 000 лв. за сервитута на водопровода;

4.7.  Допълни се проекта за водопровода съгласно изискванията на Басейнова дирекция – Плевен;

4.8.  Издаде се строително разрешение  за проекта;

4.9.  Проектът е внесен за финансиране 50%  по програма;

4.10.  Водят се преговори с партньорите за съфинансирането на проекта – 520 000 лв.;

ДРУГИ

4.11. Разработиха се и кандидатствахме с проекти за туристически и културна  инфраструктура и събития;

4.12.  Редовно се провеждат заседания на Консултативен съвет за развитие на туризма;

4.13. Работи се по разнообразяване и развитие на Културния и Спортен календар като през 2016 г. за тази цел са предоставени 15 000 лв. повече;

4.14.  Активно се участва в Туристически  борси и изложения и подобряване рекламата на Общината.

 

 1. КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА

 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Един от основните акценти в дейността на Общинска администрация през годината беше работата по програми и проекти за реконструкция и доизграждане на общинската инфраструктура, като използвахме почти всички възможности на отворени програми и мерки, представляващи  интерес за нашата Община.

 

5.1. През годината са разработени и внесени по различни национални и европейски  програми  общо  47  проекта на обща стойност над 30 милиона лева;

5.2. От внесените проекти през 2016 г. са одобрени и подписани договори за финансиране на 14 проекта на обща стойност около  13 млн. лв.,  както следва:

– Проект МИГ – „Местна инициативна група Берковица – Годеч“ на стойност 3 911 000 лв.;

 • Енергийна ефективност Народно читалище „ Иван Вазов – 1872“ –  1 468 000 лв.;
 • Енергийна ефективност сграда Общинска и Държавна администрация – 1 001 000 лв.;
 • Енергийна ефективност ДГ „Звънче“ – 453 000 лв.;
 • Енергийна ефективност сграда РУ Полиция – 239 646 лв.;
 • Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

за 3 152 000 лв.;

 • Проект по програма „Наука и образование за предучилищна интеграция“ – 205 000 лв.;
 • Проект по програма „Наука и образование образователна интеграция“ – 283 000 лв.;
 • Проект ТГС България – Румъния – Медицинско оборудване за МБАЛ и МЦ Берковица – 1 400 000 лв. – предстои подписване на договор за финансиране;
 • Социални проекти – асистенти, Обществена трапезария, Семейно-консултативен център, „Приеми ме“ – 750 000 лв.;
 • Административен капацитет Общинска администрация – 35 000 лв.;

Част от проектите се изпълняват, а по останалите се провеждат процедури по ЗОП за избор на изпълнители;

5.3 Изпълнено строителство и  обекти през 2016 г.

– Енергийна ефективност бл.10, 12, 13- ж.к. „Заряница“ – 650 000 лв.;

– Енергийна ефективност бл.18, 19, 20 – ж.к „ Заряница“ – 636 000 лв.;

– Подмяна водопроводна мрежа ул. „Синчец“ , ул. „Оборище“, ул. „Кочо Честименски“  – 236 000 лв.;

–  Асфалтиране ул. „Синчец“, ул. „Оборище“, ул. „Кочо Честименски“ – 110 000 лв.;

–  Подмяна водопроводна мрежа ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Мусала“ – 33 492 лв.;

–  Енергийна ефективност Детска ясла – 223 000 лв.;

–  Асфалтиране общинска пътна мрежа – 123 000 лв.;

–  Ремонт Консултативен център – 22 000 лв.;

–  Други обекти – 50 000 лв.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Считам, че на база посоченото в отчета и всички останали изпълнени неща може да бъдем доволни от постигнатото и да отчетем, че 2016 г. беше една трудна, но и успешна година за Община Берковица.

Независимо от постигнатото сме задължени да отбележим, че темповете по изпълнението на задачите, свързани с безработицата и развитието на туризма  най-вече проект  Спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан“ не ни удовлетворяват и има какво да се желае.

Накрая държа да отбележа, че постигнатите успехи са плод на колективните усилия на Общинска администрация – ръководство и всички служители на всички поделения и мероприятия – второстепенни разпоредители и съвместната ни работа с Общински съвет, бизнеса,  държавните ведомства, клубове и НПО и всички граждани от Общината.

Благодаря на всички за партньорството!

 

  Кмет на Община Берковица

          Инж. Милчо Доцов