Обяви

НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР

С  П  И  С  Ъ  К

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СЕКРЕТАР

 ПЕТЯ БОРИСОВА ГЕНОВА

 Основание за недопускане:

  1. Кандидатът не представя диплом за завършена степен на висше образование „магистър” по професионалното направление, което се изисква за длъжността.
  2.  Кандидатът не притежава необходимия минимален професионален опит за заемане на длъжността.

Председател на конкурсната комисия:

Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

Дата 21.08.2012година

Вашият коментар