Обяви

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА С Е К Р Е Т А Р

С  П  И  С  Ъ  К

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

С Е К Р Е Т А Р

 1.ПИРИН РУСЛАНОВ СОКОЛОВ

2.БИЛЯНА МИЛОТИНОВА СТАМЕНОВА

 Тестът ще се проведе на 03.09.2012год. от 13.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица ет.I

 Председател на конкурсната комисия:

Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

Дата 21.08.2012година

 

Вашият коментар